Ktl-icon-tai-lieu

Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: 295/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm
giai đoạn 2010 - 2015"
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai
đoạn 2010 - 2015" với các nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm:
a) Học nghề, lập nghiệp là quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nữ; phụ
nữ chủ động tham gia học nghề để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động,
góp phần tăng sức cạnh tranh của nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế và phát
triển xã hội;
b) Tăng cơ hội học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ; đặc biệt phụ nữ khu
vực nông thôn, phụ nữ độ tuổi trung niên, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng đặc
biệt khó khăn, vùng di dời, giải tỏa;
c) Nhà nước tăng cường đầu tư phát triển dạy nghề, tạo việc làm cho phụ
nữ; có chính sách huy động mọi nguồn lực trong xã hội quan tâm dạy nghề,
tạo việc làm cho phụ nữ; chú trọng đầu tư phát triển các cơ sở dạy nghề thu
hút nhiều lao động nữ, đặc biệt là các cơ sở dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam.

2

2. Mục tiêu của Đề án:
a) Mục tiêu chung: tăng cường công tác đào tạo nghề cho phụ nữ là góp
phần bảo đảm quyền được học nghề và có việc làm của phụ nữ trong Luật
Bình đẳng giới; tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề và nâng cao chất
lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của lao động nữ; tạo cơ hội để phụ nữ có thể
tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định, giúp xóa đói, giảm nghèo và nâng cao
vị thế cho phụ nữ; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại
hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
b) Mục tiêu cụ thể:
- 70% trở lên lao động nữ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương
của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về dạy nghề và việc làm;
- Tỷ lệ lao động nữ trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh học nghề đạt 40%,
trong đó tăng nhanh tỷ lệ lao động nữ được đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng
nghề; tỷ lệ lao động nữ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 70%;
- Các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam và các cấp Hội phụ nữ thực hiện tư vấn học nghề, giới thiệu việc
làm và tạo việc làm cho khoảng 100.000 phụ nữ hàng năm, tro...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

295
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm
giai đoạn 2010 - 2015"
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 !!"
#$%& !!'"
()*+,-,& !!'"
./*%01023,,4,56789,5:1 ;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 64<5 %=2>?@78A%;$BC,5D ,1,
*B$!!!E C-,3,<FG1
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
H1*,I 
1J2A%;D,5DK%D@,CL1C71D1B*38"7
8*31 ,1A%*I*M10?NOD1B*3;
PMG$?11QRDS;?NTU,FC
?,IVW3,"
XJY3,A%;$BC,5DB78"*ZX,578U
CS[[;78*3,?,4;78<R3,IG;C\*Z
X,5UPU;C\<,<O,;,],^1"
J:N-NO*MN?,I<$%;$BC,5D B7
8"PG*3 A,QDS?BVW3,K1R <$%;
$BC,5DB78"_?A*MN?,IYGT<$%
_,%D1B*38;*ZX,5DYGT<$%323,,4,567
89,5:1 H
Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015" - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015" 9 10 771