Ktl-icon-tai-lieu

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hư

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 2011 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 92/206/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ vê
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội; Nghị
định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điêu của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;
Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ - CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ,
vê kinh doanh và điêu kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;
Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính
phủ vê việc phê duyệt Đê án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe
buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/05/2014 của Thủ tướng
Chính phủ vê việc phê duyệt điêu chỉnh quy hoạch chung Thành phố Huế đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012, của Bộ Kế
hoạch Đầu tư, vê việc Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định, công
bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành lĩnh vực sản
phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh
vê việc quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm
2020;
Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế vê việc ban hành quy định vê công tác quy hoạch và quản
lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa
Thiên Huế;

1

Căn cứ Công văn số 1816/UBND-TM ngày 18/05/2011 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế vê việc thống nhất chủ trương xây dựng đê án Quy hoạch phát
triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng (VTKHCC) trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 v việc phê duyệt
đê cương và dự toán Quy hoạch phát triển mạng lưới VTHKCC trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 21/09/2012 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế vê v...



 !"#$!%&' '(
 Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2014
)*
+',#-./0)-.'$%' '100234&5%&67839&0:3';&'<'1'=&6&6
02,&>?@A;&0B&''C@'3,&-D>D&&E5FGFGH>?&''78&6>D&&E5FGIG
J
 !"#"$%&'("#"!%)
*+,
-(./!01!'!%)+2,
!3345*6!%)75*8(9:8$;
<:=:>#)?$%@A<B@).C!D:EFDGHIJ,!3
34K26!%)28(9:84L(='4!M
4;8(!3345*6!%)75*,
!3342*K6!%)5K8(9:8=
$;G#.($%;G?G#.($A'N!IO//,
)H342!!%)2+8(80P!9
:8$;$?:>#)?;E:EFD$A%GE/!!'N!IO
'B!(.CQMHM,
)H34*K5!!%)*RK8(80P!
9:8$;$?:>#)?;S@).C!%:HH
M+=TMUHMR,
/!04V!%)5=8(VH
.CT0=$;$?0P!#WIE3M:9.<:=XM3=/!
'@).C!D:EFDGHIJ,@).C!%<Y$Z4A
:XM8)H,
)H34+!%)K28(S
$;$?@).C:EFD!(./!$ASQ(>HHM
,
)H34+!%)+28(
SQ(>H$;$?'(%@)3$;/!E@).C$%@A
<BT0I")#Z!/!FU4L#[!$!"4E%0P8(SQ(
>H,
1
Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hư - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hư 9 10 129