Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU HK02
(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi: ………………………………………………………....

…………………………………………………………

Họ và tên người báo: (*)...................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.......................................................Điện thoại: .....................................
Quan hệ với chủ hộ: (*) ...................................................................................................
Họ và tên chủ hộ:Sổ hộ khẩu số:.....................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.......................................................Điện thoại: .....................................
NỘI DUNG THAY ĐỔI:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........., ngày ...... tháng .....
năm ..........
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)

..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
MẪU HK02
(Ban hành theo số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------
PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi:
………………………………………………………....
…………………………………………………………
Họ tên người báo:
(*)
...................................................................................................
Chỗ hiện nay:.......................................................Điện thoại: .....................................
Quan hệ với chủ hộ:
(*)
...................................................................................................
Họ tên chủ hộ:Sổ hộ khẩu số:.....................................................................................
Chỗ hiện nay:.......................................................Điện thoại: .....................................
NỘI DUNG THAY ĐỔI:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........., ngày ...... tháng .....
năm ..........
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
(Ghi nội dung, ghi họ tên)
..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi họ tên)
Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu 9 10 811