Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu chấm công

Được đăng lên bởi ngapham9195
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty ABC

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

126 ĐBP-QBT

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
PHIẾU CHẤM CÔNG

Ngày :     
Họ tên nhân viên :      
STT
Tên công việc
1
Chăm sóc cây
2
Bảo vệ
Tổng cộng
Số công ít nhất
Đơn giá bình quân

Giới tính :     
Số công
2
3

Đơn giá
15.000
10.000

     
12.500

Thành tiền
30.000
30.000
60.000

...
Công ty ABC Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
126 ĐBP-QBT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
PHIẾU CHẤM CÔNG
Ngày :     
Họ tên nhân viên :       Giới tính :     
STT Tên công việc Số công Đơn giá Thành tiền
1 Chăm sóc cây
2
15.000 30.000
2 Bảo vệ
3
10.000 30.000
Tổng cộng 60.000
Số công ít nhất      
Đơn giá bình quân 12.500
Phiếu chấm công - Người đăng: ngapham9195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu chấm công 9 10 25