Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu chấm điểm đề tài sáng kiến

Được đăng lên bởi phanthanhbac89
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 3A

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ,
CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN
(Tại phiên họp ngày

/

/20

)

Tác giả …………………………………………….
Tên sáng kiến………………………………………………………………………...
Đơn vị công tác………………………………………………………………………
Tiêu
chuẩn
1

2

3

Tính
mới

Tính
hiệu
quả

Phạm
vi áp
dụng

Tiêu chí

Điểm tối
đa

1

Có đối tượng nghiên cứu mới

3

2

Nêu giải pháp mới, sáng tạo

4

3

Đề xuất hướng nghiên cứu mới

3

4

Có chứng cứ cho thấy sáng kiến
đã tạo hiệu quả cao hơn, đáng tin,
đáng khen

4

5

Phương pháp nghiên cứu của sáng
kiến phù hợp với nhiệm vụ và
điều kiện hiện có của đơn vị

3

6

Văn bản sáng kiến, cải biến được
trình bày loogic, dễ hiểu

3

7

Người học hình dung ra được
hiệu quả, khả năng áp dụng sáng
kiến cải tiến mang lại

4

8

Các giải pháp mới được thực hiện
phù hợp với quy định của Hội
đồng thi đua, Hội đồng sáng kiến

3

9

Sáng kiến được trình bày đúng thể
thức đã quy định

3

TỎNG ĐIỂM

30

Điểm chấm

Điện Biên, ngày tháng 5 năm 2015
NGƯỜI CHẤM
(ký ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2B

NHẬN XÉT
CỦA HỘI ĐỒNG CÁC CẤP

I. Cấp cơ sở:
+ Tổ .......................:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
( Tổ trưởng, ký tên)

+ HĐ thi đua trường:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
( Thủ trưởng, ký tên, đóng dấu)

+ HĐ sáng kiến Phòng GD&ĐT:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
( Thủ trưởng, ký tên, đóng dấu)

II.

Hội đồng sáng kiến huyện:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
+ Xếp loại:........................................................

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ,
CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN
(Tại phiên họp ngày / /20 )
Tác giả …………………………………………….
Tên sáng kiến………………………………………………………………………...
Đơn vị công tác………………………………………………………………………
Tiêu
chuẩn
Tiêu chí
Điểm tối
đa
Điểm chấm
1
Tính
mới
1 Có đối tượng nghiên cứu mới 3
2 Nêu giải pháp mới, sáng tạo 4
3 Đề xuất hướng nghiên cứu mới 3
2
Tính
hiệu
quả
4
Có chứng cứ cho thấy sáng kiến
đã tạo hiệu quả cao hơn, đáng tin,
đáng khen
4
5
Phương pháp nghiên cứu của sáng
kiến phù hợp với nhiệm vụ và
điều kiện hiện có của đơn vị
3
6
Văn bản sáng kiến, cải biến được
trình bày loogic, dễ hiểu
3
3
Phạm
vi áp
dụng
7
Người học hình dung ra được
hiệu quả, khả năng áp dụng sáng
kiến cải tiến mang lại
4
8
Các giải pháp mới được thực hiện
phù hợp với quy định của Hội
đồng thi đua, Hội đồng sáng kiến
3
9
Sáng kiến được trình bày đúng thể
thức đã quy định
3
TỎNG ĐIỂM 30

NGƯỜI CHẤM
 !"
Phiếu chấm điểm đề tài sáng kiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu chấm điểm đề tài sáng kiến - Người đăng: phanthanhbac89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phiếu chấm điểm đề tài sáng kiến 9 10 875