Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu công tác

Được đăng lên bởi Văn Hải
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM KINH DOANH
Chi Nhánh Viễn Thông Sài Gòn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh ngày 29/01/2013 3:20:20PM
Số hồ sơ:282/35/67/13/UB ngày 23/01/2013 11:10:55AM
Số PCT:1550528/SG/2013/1
Loại TB: 3/172
Số HĐ:003 093 13 1-5
(Kéo 1 Đôi cáp ĐỒNG)
Số PLHĐ:0
I_ Người giao nhiệm vụ:Trần Bá Lộc
Chức vụ Tổ trưởng
II_Người nhận nhiệm vụ:.............................................................Mã NV......................................
..............................................................Mã NV......................................
III_ Nội dung công tác:Kéo cáp, thiết bị tại nhà KH
. Chuyển từ ISP khác
Số thiết bị (NE):GHBT0207
Mã số thuê bao: G000327T
SĐT liên hệ: 0913161236
Tên khách hàng: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Tên giao dịch tiếng Anh:
Mã kho:
Đơn vị sử dụng:
Địa chỉ đặt máy: 72 (KHU B3 - VINCOM). L THANH TON P. BEN NGHE. QUAN 1
Số biên lai:
Ngày:
Số tiền: VNĐ
Thu tiền ĐNHM:0VNĐ
Mã trạm :
Trạm:HBT
Vùng địa dư (Zg): 2
Màu cáp/Sợi cáp:
Cáp gốc/Tuyến cáp quang:HBT01
Tủ cáp/ODF:HBT0101
Cáp phối:
Tập điểm/Mối nối:
Màu cáp:
Loại Set Top Box:................
(STB thứ ......... trên cùng đường dây)
Ngày bắt đầu sử dụng: ...../....../.......
Người ra PCT:01252-TT Truyền Số Liệu
Nhân viên đo thử:................Mã số:..........
Chỉ số Tax nội hạt:
►Slot:
Số thử hoàn tất ........Ngày:......./....../.......
Số mét dây:.....................
►Vpi:
►Vci:
►Port/NE:
►Port phụ :
Lập trình cước :1+1
►Loại port:
GPON Cust_ID*Tập điểm*Port type*Port:
Account MegaVNN:
Gói cước MegaVNN:
Cách tính cước:

PHIẾU CÔNG TÁC

Account IPTV:

Gói cước IPTV:

Cách tính cước:

Account MegaEyes:

Gói cước MegaEyes:

Cách tính cước:

Loại nghiệp vụ mới:(M:Mở/K: Khoá)
1

2

3

4

5

6

7

8

SĐT chuyển(NV14)
9

10

11

12

13

14

SĐT chuyển(NV10):
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ghi chú:KH: A. Bàng - 0913161236- TTKD ra PCT(35282586 - 0919273173 - Ms.Thịnh)
IV_ Yêu cầu an toàn lao động:
Ngày giờ KH hẹn:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về an toàn điện, an toàn khi làm việc trên cao
- Phải sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân, đặc biệt là những thiết bị cách điện
- Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông
- Cảnh giới lưu thông và đặt biển báo, rào chắn bảo đảm an toàn khu vực làm việc
- Khi phát hiện có nguy cơ không an toàn, không được tổ chức thi công, đồng thời báo người giao nhiệm vụ có
Cách giải quyết và kết quả:..............................................................................................
PHIU CÔNG TÁC
S h sơ:282/35/67/13/UB ngày 23/01/2013 11:10:55AM
S PCT:1550528/SG/2013/1
Loi TB: 3/172
. Chuyn t ISP khác
Tên khách hàng: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HI VIT NAM
Địa ch đặt máy: 72 (KHU B3 - VINCOM). L THANH TON P. BEN NGHE. QUAN 1
Cáp gc/Tuyến cáp quang:HBT01
Cáp phi:
T cáp/ODF:HBT0101
Tp đim/Mi ni:
I_ Người giao nhim v:Trn Bá Lc
Vùng địa dư (Zg): 2
Màu cáp/Si cáp:
Màu cáp:
Loi nghip v mi:(M:M/K: Khoá)
Ngày bt đầu s dng: ...../....../.......
Nhân viên đo th:................Mã s:..........
S th hoàn tt ........Ngày:......./....../.......
S biên lai: Thu tin ĐNHM:0VNĐNgày:
TRUNG TÂM KINH DOANH
Chi Nhánh Vin Thông Sài Gòn
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc Lp - T Do - Hnh Phúc
(Kéo 1 Đôi cáp ĐỒNG)
Tên giao dch tiếng Anh:
Mã s thuê bao: G000327T
Đơn v s dng:
Ghi chú:KH: A. Bàng - 0913161236- TTKD ra PCT(35282586 - 0919273173 - Ms.Thnh)
IV_ Yêu cu an toàn lao động:
- Chp hành nghiêm chnh các qui định v an toàn đin, an toàn khi làm vic trên cao
- Phi s dng các phương tin phòng h cá nhân, đặc bit là nhng thiết b cách đin
- Nghiêm chnh chp hành lut giao thông
- Cnh gii lưu thông và đặt bin báo, rào chn bo đảm an toàn khu vc làm vic
- Khi phát hin có nguy cơ không an toàn, không được t chc thi công, đồng thi báo người giao nhim v
Cách gii quyết và kết qu:.......................................................................................................................
Phương tin làm vic được trang cp thêm ngoài phương tin được ghi trong HĐLĐ:
...............................................................................................................................................................
Các điu kin khác:..................................................................................................................................
II_Người nhn nhim v:.............................................................Mã NV......................................
..............................................................Mã NV......................................
III_ Ni dung công tác:Kéo cáp, thiết b ti nhà KH
Chc v T trưởng
Lp trình cước :1+1
1
S thiết b (NE):GHBT0207
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Mã trm :
Port ph :
S mét dây:.....................
Mã kho:
Slot:
Port/NE:
Vpi: Vci:
Nhân viên k thut cài đặt [ ]
Gói cước MegaVNN:
Đại lý gii thiu: [ ]
S HĐ:003 093 13 1-5
S PLHĐ:0
26
H sơ còn thiếu: [ ]
Loi Set Top Box:................
Cách tính cước:
Gói cước IPTV: Cách tính cước:
Loi port:
SĐT liên h: 0913161236
Ln ra PCT: 2
Người ra PCT:01252-TT Truyn S Liu
TP. H Chí Minh ngày 29/01/2013 3:20:20PM
SĐT chuyn(NV14)
Ngày gi KH hn:
S tin: VNĐ
Account IPTV:
Account MegaVNN:
GPON Cust_ID*Tp đim*Port type*Port:
(STB th ......... trên cùng đường dây)
Account MegaEyes: Gói cước MegaEyes: Cách tính cước:
SĐT chuyn(NV10):
Ch s Tax ni ht:
NGƯỜI NHN NHIM V
(Ký & ghi rõ h tên)
NGƯỜI GIAO NHIM V
T trưởng
Trn Bá Lc
1383536 2304661
Phiếu công tác - Người đăng: Văn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu công tác 9 10 255