Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I
Dán ảnh cỡ
4x6
Attach your
photo size 4x6

PHIẾU ĐĂNG KÝ
DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM
APPLICATION FORM
FOR INTERNATIONAL APPLICANTS TO STUDY IN VIETNAM

Hãy điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu () vào các ô tương ứng. Viết họ tên
bằng chữ in hoa. Please fill in the blanks or tick () appropriate boxes. Write your full name in
BLOCK letters.
1

Họ/Family name
.........................

Tên đệm/Middle name
........................

Tên/First name
.........................

2

Ngày sinh/Date of birth:

3

Giới tính/Gender:

4

Nơi sinh/Place of birth:

5

Quốc tịch/Nationality:

...................................................

6

Nghề nghiệp/Occupation:

...................................................

7

Tôn giáo/Religion:

...................................................

Ngày/Day. . . . . tháng/month . . . . năm/year. . . . . . . . . .

□ Nam/Male

□ Nữ/Female

Thành phố/City. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nước/Country. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số/Number
......................

Nơi cấp/Place of issue
.........................

Ngày cấp/Date of issue
........................

Ngày hết hạn/Expiry date
.........................

8

Hộ chiếu/Passport:

9

Tình trạng hôn nhân/
Marital status:

□ Độc thân/Single □ Đã kết hôn/Married   □ Ly dị/Divorced

10

Tiếng mẹ đẻ/Native language:

...................................................

11

Địa chỉ liên hệ trong nước/
Home country contact
address:

...................................................
...................................................

12

Điện thoại nhà riêng trong nước/Home phone number in
your home country:

..............................

Người liên hệ khi cần báo tin ở trong nước/Contact person in your home country in case of
emergency:

13

Họ tên/Full name
.....................................

Quan hệ/Relationship
......................................

Địa chỉ nơi ở/Residential address
.....................................
.....................................
Điện thoại/Phone number
.....................................

Nơi làm việc/Place of work
......................................
......................................
Email
......................................

1

14

Quá trình học tập/Educational background:
Năm học
Cơ sở đào tạo
Academic year
Institution
............... .....................
............... ....................
Phụ lục I
PHIẾU ĐĂNG KÝ
DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM
APPLICATION FORM
FOR INTERNATIONAL APPLICANTS TO STUDY IN VIETNAM
Hãy điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu (
) vào các ô tương ứng. Viết họ tên
bằng chữ in hoa. Please fill in the blanks or tick (
) appropriate boxes. Write your full name in
BLOCK letters.
  
  
 !
"#
$
%&'%!
( ()
*
+,- !
./0
1&-02
3
42/-5-!

6
7.8--2.!

9
:";!

<
=->2,.!
?/2 

+-@.,-2

-@.2

>ABC.

D
EA:F
2!
(G=-F?(GHI>: (J5K-
L
>MNK2! 

G5-O1&-
-2--
!



GA1&-.2 
2-2!

$
1PI-Q "R1&-0-.2-2-
-!
2

42;.

G5-O+R;


+K-,-SI


GA,2 

B

"T-U
*C6
V-2
.W*C6
Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt nam - Trang 2
Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt nam 9 10 156