Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đăng ký đồ án môn học 1

Được đăng lên bởi Binh Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
---oOo---

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
Họ và tên : Phạm Văn Bình
Mã số sinh viên: 12141277
Tên đề tài: CHỐNG TRỘM DÙNG LASER
* Nội dung thực hiện: (Phần cứng gồm những linh kiện gì ?, Phần mềm gồm những yêu cầu điều
khiển gì ?)
- Mô tả đề tài:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- Sản phẩm thi công/mô phỏng dự kiến:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* Báo cáo tiến độ thực hiện:
- Lần 1: Ngày …… tháng …… năm 2014 (Đăng ký)
(27/2 và 6/3) – Thứ 5: Sáng (9h-10h), chiều (14h-15h) - Tuần 3,4
- Lần 2: Ngày …… tháng …… năm 2014
(20/3 và 27/3) – Thứ 5: Sáng (9h-10h), chiều (14h-15h) - Tuần 6,7
- In sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý.
- Lần 3: Ngày …… tháng …… năm 2014
(8/5 và 15/5) – Thứ 5: Sáng (9h-10h), chiều (14h-15h) - Tuần 13,14
- In nội dung đồ án (không đóng bìa).
- Bảo vệ: Thông báo vào lần báo cáo lần 3.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2015
Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Phương Quan

Phạm Văn Bình

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
---oOo---
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
Họ và tên : Phạm Văn Bình
Mã số sinh viên: 12141277
Tên đề tài: CHỐNG TRỘM DÙNG LASER
* Nội dung thực hiện: (Phần cứng gồm những linh kiện ?, Phần mềm gồm những yêu cầu điều
khiển gì ?)
- Mô tả đề tài:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- Sản phẩm thi công/mô phỏng dự kiến:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* Báo cáo tiến độ thực hiện:
- Lần 1: Ngày …… tháng …… năm 2014 (Đăng ký)
(27/2 và 6/3) – Thứ 5: Sáng (9h-10h), chiều (14h-15h) - Tuần 3,4
- Lần 2: Ngày …… tháng …… năm 2014
(20/3 và 27/3) – Thứ 5: Sáng (9h-10h), chiều (14h-15h) - Tuần 6,7
- In sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý.
- Lần 3: Ngày …… tháng …… năm 2014
(8/5 và 15/5) – Thứ 5: Sáng (9h-10h), chiều (14h-15h) - Tuần 13,14
- In nội dung đồ án (không đóng bìa).
- Bảo vệ: Thông báo vào lần báo cáo lần 3.
Tp. HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2015
Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
Nguyễn Phương Quan Phạm Văn Bình
Phiếu đăng ký đồ án môn học 1 - Người đăng: Binh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đăng ký đồ án môn học 1 9 10 571