Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN

Được đăng lên bởi Người Câm Lặng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN
NGÀNH:……………………… LỚP:……………. KHOA:……………..
Họ và tên: ........................................................... Ngày sinh: .........................................
Nơi sinh: ............................................................. MSV: …………………………………..
Giới tính:……………… Dân tộc:……………….. Quốc tịch: ……………………………….
Diện chính sách (theo Quy chế tuyển sinh) ....................................................................
Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................
Địa chỉ liên hệ khi cần: ………………………………………………………………………..
Số điện thoại cố định: …………………………………………………………………………
Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………
Ảnh 3x4 (ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp vào mặt sau ảnh rồi dán vào 2 ô này):

Dán ảnh 3x4,
Không dán quá
kỹ vì sẽ gỡ ra
dán vào bằng

TT

BỘ PHẬN

1

Giáo viên chủ nhiệm

2
3

Bộ môn
Khoa

4

Phòng công tác HSSV

5

Tổ Tài vụ

Dán ảnh 3x4,
Không dán quá
kỹ vì sẽ gỡ ra
dán vào bằng

Ý KIẾN NHẬN XÉT

CHỮ KÝ

KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG:
…………………………………………………………………………………………………….............
Đà Nẵng, ngày……. tháng……. năm……..
Chữ ký học sinh

...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN
NGÀNH:……………………… LỚP:……………. KHOA:……………..
Họ và tên: ........................................................... Ngày sinh: .........................................
Nơi sinh: ............................................................. MSV: …………………………………..
Giới tính:……………… Dân tộc:……………….. Quốc tịch: ……………………………….
Diện chính sách (theo Quy chế tuyển sinh) ....................................................................
Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................
Địa chỉ liên hệ khi cần: ………………………………………………………………………..
Số điện thoại cố định: …………………………………………………………………………
Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………
Ảnh 3x4 (ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp vào mặt sau ảnh rồi dán vào 2 ô này):
Dán ảnh 3x4, Dán ảnh 3x4,
Không dán quá Không dán quá
kỹ vì sẽ gỡ ra kỹ vì sẽ gỡ ra
dán vào bằng dán vào bằng
TT BỘ PHẬN Ý KIẾN NHẬN XÉT CHỮ KÝ
1 Giáo viên chủ nhiệm
2 Bộ môn
3 Khoa
4 Phòng công tác HSSV
5 Tổ Tài vụ
KẾT LUẬN HỘI ĐỒNG:
…………………………………………………………………………………………………….............
Đà Nẵng, ngày……. tháng……. năm……..
Chữ ký học sinh
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN - Người đăng: Người Câm Lặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP TCCN 9 10 312