Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh sau Đại học năm 2013 Trường ĐH Y tế Công cộng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013
Đăng ký dự thi chương trình:
 Thạc sỹ YTCC

 Chuyên khoa I YTCC

 Thạc sỹ QLBV

 Bổ túc kiến thức Y tế công cộng

Họ và tên thí sinh (IN HOA): .................................................................................... Nam 

Nữ 

Sinh ngày .........tháng ........ năm ......... Nơi sinh(ghi tỉnh): ………………...........................................
Văn bằng đại học: Trường ...................................................................................................................... .
Hệ:..............................Năm tốt nghiệp: .................Ngành: ..................................... Xếp loại: ………………
Bổ túc kiến thức YTCC (nếu có): Đã hoàn thành



Nghề nghiệp: ……………………………………… Năm bắt đầu vào nghề: …………………………………
Đối tượng dự thi:

Tự do 

Cơ quan nhà nước 

Cơ quan công tác:

…..……….....

…………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ với thí sinh: ................................................................................................................... ..............
......................................................................................................... Điện thoại DĐ:..............................
Thương binh, bệnh binh 

Con liệt sĩ 

Người dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế khó khăn 

Anh hùng lực lượng vũ trang 

Đang công tác >2 năm tại vùng cao, vùng sâu, miền núi, hải đảo 

Con nạn nhân chất độc màu da cam 

Đối tượng ưu tiên:

Địa chỉ: ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Điện thoại di động: …….………….… Cố đinh: ………………………………………….
Tôi xin cam đoan những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển và xin cam kết
thực hiện đúng qui chế đào tạo của Nhà nước và Bộ Giáo dục Đào tạo, các qui định của Nhà trường sau khi
được công nhận trúng tuyển.
Ngày ....... tháng ...... năm 201..
Người đăng ký
(Kí và ghi rõ họ tên)

...
PHIU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013
Đăng ký dự thi chương trình:
Thạc sỹ YTCC
Thạc sỹ QLBV
Chuyên khoa I YTCC
Bổ túc kiến thức Y tế công cộng
Họ và tên thí sinh (IN HOA): .................................................................................... Nam N
Sinh ngày .........tháng ........ năm ......... Nơi sinh(ghi tỉnh): ………………...........................................
Văn bằng đại học: Trường ...................................................................................................................... .
Hệ:..............................Năm tt nghiệp: .................Ngành: ..................................... Xếp loại: ………………
Bổ túc kiến thức YTCC (nếu có): Đã hoàn thành
Nghề nghiệp: ……………………………………… Năm bắt đầu vào ngh: …………………………………
Đối tượng dự thi: Tự do Cơ quan nhà nước
Cơ quan công tác: …..……….....
…………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ với thí sinh: ................................................................................................................... ..............
......................................................................................................... Điện thoại DĐ:..............................
Đối tượng ưu tiên:
Thương binh, b ệnh binh
Con li ệt sĩ
Ngư ời dân tộc thiểu số ở v ùng kinh t ế khó khăn
Anh hùng l ực l ượng vũ trang
Đang công tác >2 năm t ại v ùng cao, vùng sâu, mi n núi, hải đảo
Con n ạn nhân chất độc m àu da cam
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
............................................................................................................... .................................
Điện thoại di động: …….………….… Cố đinh: ………………………………………….
Tôi xin cam đoan những điều ghi trong đơn đúng sthật, tự nguyện đăng dự thi tuyển và xin cam kết
thực hiện đúng qui chế đào to của Nhà nước và BGiáo dục Đào tạo, các qui định của Nhà trường sau khi
được công nhận trúng tuyển.
Ngày ....... tháng ...... năm 201..
Người đăng
(Kí và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – T do – Hạnh phúc
Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh sau Đại học năm 2013 Trường ĐH Y tế Công cộng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh sau Đại học năm 2013 Trường ĐH Y tế Công cộng 9 10 880