Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đăng ký hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Phiếu đăng ký hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỒ SƠ HỘI THẢO, GIỚI THIỆU THUỐC
Số:.............................................................
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh/thành phố........
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:
2. Địa chỉ:
3. Số điện thoại, Fax, E-mail:
4. Số giấy phép hoạt động:
5. Họ, tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:
6. Danh mục thuốc đăng ký hội thảo cho cán bộ y tế:
Số TT

Tên thuốc

Số đăng
ký

Đối tượng dự
hội thảo

Lần thứ

1
2
3
7. Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức hội thảo:
8. Tài liệu gửi kèm:
- Chương trình hội thảo (dự kiến).
- Nội dung từng báo cáo.
- Tài liệu dự định trưng bày, giới thiệu tại hội thảo.
- Các tài liệu tham khảo.
9. Cam kết của đơn vị đăng ký hội thảo thuốc:
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT
ngày 04/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế và cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Quy chế vì sức khoẻ và
lợi ích của người bệnh.
Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)
(Ký tên, đóng dấu)

...
Mẫu Phiếu đăng ký hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIU ĐĂNG KÝ H SƠ HI THO, GII THIU THUC
Số:.............................................................
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh/thành phố........
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:
2. Địa chỉ:
3. Số điện thoại, Fax, E-mail:
4. Số giấy phép hoạt động:
5. Họ, tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:
6. Danh mục thuốc đăng ký hội thảo cho cán bộ y tế:
Số TT Tên thuốc Số đăng
Đối tượng dự
hội thảo
Lần thứ
1
2
3
7. Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức hội thảo:
8. Tài liệu gửi kèm:
- Chương trình hội thảo (dự kiến).
- Nội dung từng báo cáo.
- Tài liệu dự định trưng bày, giới thiệu tại hội thảo.
- Các tài liệu tham khảo.
9. Cam kết của đơn vị đăng ký hội thảo thuốc:
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT
ngày 04/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế và cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Quy chế vì sức khoẻ và
lợi ích của người bệnh.
Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)
(Ký tên, đóng dấu)
Phiếu đăng ký hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đăng ký hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc 9 10 97