Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm, hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM,
HỘI THẢO/TỔ CHỨC SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM
Số:..........................................
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh/thành phố........
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:
2. Địa chỉ:
3. Số điện thoại, Fax, E-mail:
4. Số giấy phép hoạt động (giấy đăng ký kinh doanh):
5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:
6. Danh mục mỹ phẩm đăng ký quảng cáo.
STT

Tên mỹ phẩm

Số đăng ký hoặc số phiếu tiếp
nhận bản công bố tiêu chuẩn chất
lượng của mỹ phẩm

Hình thức
quảng cáo

Lần thứ

1
2
3
7. Tài liệu gửi kèm:
- Nội dung (dự kiến) quảng cáo của từng mỹ phẩm.
- Bản sao công bố chất lượng từng mỹ phẩm.
8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Quy chế Quản lý mỹ phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số:
48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007của Bộ trưởng Bộ Y tế và cam kết sẽ tuân thủ các quy định của
Quy chế vì sức khoẻ và lợi ích của người sử dụng mỹ phẩm.
Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng... năm….
Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên của người đăng ký.

...
Mẫu Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm, hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM,
HỘI THẢO/TỔ CHỨC SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM
Số:..........................................
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh/thành phố........
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:
2. Địa chỉ:
3. Số điện thoại, Fax, E-mail:
4. Số giấy phép hoạt động (giấy đăng ký kinh doanh):
5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:
6. Danh mục mỹ phẩm đăng ký quảng cáo.
STT Tên mỹ phẩm Số đăng ký hoặc số phiếu tiếp
nhận bản công bố tiêu chuẩn chất
lượng của mỹ phẩm
Hình thức
quảng cáo
Lần thứ
1
2
3
7. Tài liệu gửi kèm:
- Nội dung (dự kiến) quảng cáo của từng mỹ phẩm.
- Bản sao công bố chất lượng từng mỹ phẩm.
8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Quy chế Quản mỹ phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số:
48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007của Bộ trưởng Bộ Y tế cam kết sẽ tuân thủ các quy định của
Quy chế vì sức khoẻ và lợi ích của người sử dụng mỹ phẩm.
Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng... năm….
Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên của người đăng ký.
Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đăng ký hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm 9 10 282