Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên

Được đăng lên bởi thcsthanhan2011
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUYỆN ĐOÀN VĨNH THẠNH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THẠNH AN
***
Thạnh An, ngày 5 tháng 9 năm 2014
PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN
Giai đoạn: Từ ngày 5/9/2014 đến ngày 28/12/2014
Họ và tên: ................................................................... Giới tính: .....................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................
Ngày, tháng, năm vào Đoàn: ............................................................................
Trình độ học vấn: ................................ Trình độ CM: ....................................
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
NỘI DUNG (Do BCH Chi đoàn triển khai phù hợp với từng giai đoạn; các tiêu chí
GHI
rèn luyện, hành động gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn
YÊU CẦU thể trong nhà trường và các nội dung Chương trình RLĐV trong thời kỳ CHÚ
mới)

TIÊU CHÍ
RÈN
LUYỆN
TIÊU CHÍ
HÀNH
ĐỘNG

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
Người viết phiếu đăng ký

................................................
* PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ PHÂN LOẠI ĐOÀN
VIÊN CỦA BCH CHI ĐOÀN:
KẾT QUẢ
ƯU ĐIỂM
HẠN CHẾ
RÈN LUYỆN
...................................................... ......................................................
TIÊU CHÍ
..................................................... ......................................................
RÈN LUYỆN
...................................................... .......................................................
TIÊU CHÍ
...................................................... ......................................................
HÀNH
...................................................... ...............................................
HUYỆN ĐOÀN VĨNH THẠNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS THẠNH AN
*** Thạnh An, ngày 5 tháng 9 năm 2014
PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN
Giai đoạn: Từ ngày 5/9/2014 đến ngày 28/12/2014
Họ và tên: ................................................................... Giới tính: .....................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................
Ngày, tháng, năm vào Đoàn: ............................................................................
Trình độ học vấn: ................................ Trình độ CM: ....................................
NỘI DUNG
YÊU CẦU
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
(Do BCH Chi đoàn triển khai phù hợp với từng giai đoạn; các tiêu chí
rèn luyện, hành động gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn
thể trong nhà trường và các nội dung Chương trình RLĐV trong thời kỳ
mới)
GHI
CHÚ
TIÊU CHÍ
RÈN
LUYỆN
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
TIÊU CHÍ
HÀNH
ĐỘNG
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
Người viết phiếu đăng ký
................................................
* PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐOÀN
VIÊN CỦA BCH CHI ĐOÀN:
KẾT QUẢ
RÈN LUYỆN
ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ
TIÊU CHÍ
RÈN LUYỆN
......................................................
.....................................................
......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................
TIÊU CHÍ
HÀNH
ĐỘNG
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
Phân loại: .............................................................
Thạnh An, ngày ... tháng ... năm ……
TM. CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên - Người đăng: thcsthanhan2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên 9 10 88