Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đăng ký SKKN

Được đăng lên bởi khanhhuyenha1981
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 1

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỊ TRẤN KIỆN KHÊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015
I. Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chăm sóc bữa ăn, giấc
ngủ cho trẻ ( 24 – 36 tháng)
II. Tên tác giả sáng kiến: Nguyễn Thị Hương
III. Nội dung sáng kiến:
1. Giải pháp thường làm:
2. Giải pháp cải tiến:
VI. Khả năng áp dụng của giải pháp:
V. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng sáng kiến.
Tình trạng sức khỏe của trẻ tốt hơn, trẻ đi học đều, phụ huynh yên tâm gửi
con. Gia đình trẻ có nhiều thời gian làm kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình
trẻ, góp phần giúp kinh tế xã hội phát triển.
Ngày

tháng

năm 20.....

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày

tháng

năm 2014.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
Phụ lục 1
PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN KIỆN KHÊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015
I. Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chăm sóc bữa ăn, giấc
ngủ cho trẻ ( 24 – 36 tháng)
II. Tên tác giả sáng kiến: Nguyễn Thị Hương
III. Nội dung sáng kiến:
1. Giải pháp thường làm:
2. Giải pháp cải tiến:
VI. Khả năng áp dụng của giải pháp:
V. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng sáng kiến.
Tình trạng sức khỏe của trẻ tốt hơn, trẻ đi học đều, phụ huynh yên tâm gửi
con. Gia đình trẻ nhiều thời gian làm kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình
trẻ, góp phần giúp kinh tế xã hội phát triển.
Ngày tháng năm 20..... Ngày tháng năm 2014.
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Phiếu đăng ký SKKN - Người đăng: khanhhuyenha1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đăng ký SKKN 9 10 101