Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Được đăng lên bởi 그사람
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 4 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
Họ và tên thí sinh:...................................................... giới tính:.....................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):...................................................................................
Số mã vạch:
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:................................................................................................
........................................................................Số điện thoại: ........................................................
Đăng ký xét tuyển vào:
Mã trường Tên trường:..................................................................................................................
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
1. Nhóm ngành/Ngành: .................................................Mã ngành:..............................................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:................................................................................................
2. Nhóm ngành/Ngành:..................................................Mã ngành...............................................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.................................................................................................
3. Nhóm ngành/Ngành:.................................................. Mã ngành..............................................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:................................................................................................
4. Nhóm ngành/Ngành:..................................................Mã ngành...............................................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:................................................................................................
.............., ngày........tháng.........năm..........
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
Họ tên thí sinh:......................................................giới tính:.....................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):...................................................................................
Số vạch:
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:................................................................................................
........................................................................Số điện thoại: ........................................................
Đăng xét tuyển vào:
trường Tên trường:..................................................................................................................
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống ới)
1. Nhóm ngành/Ngành: .................................................Mã ngành:..............................................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:................................................................................................
2. Nhóm ngành/Ngành:..................................................Mã ngành...............................................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.................................................................................................
3. Nhóm ngành/Ngành:.................................................. ngành..............................................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:................................................................................................
4. Nhóm ngành/Ngành:..................................................Mã ngành...............................................
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:................................................................................................
.............., ngày........tháng.........năm..........
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi họ tên)
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG - Người đăng: 그사람
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG 9 10 54