Ktl-icon-tai-lieu

phiếu đánh giá công chức

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT VĨNH CHÂU
Trường THCS Lạc Hoà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học: 2012 – 2013
-----Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
Đơn vị công tác: Trường THCS Lạc Hoà
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên giảng dạy
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:
Ưu điểm:
- Có lập trường tư tưởng vững vàng. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào đường lối
lãnh đạo của Đảng. Kiên định con đường mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn: độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không giao động trước mọi tình huống,
trước những khó khăn
- Trong giảng dạy luôn cố gắng hướng HS vào việc nhận thức con đường mà Đảng
và Bác Hồ đã lựa chọn.
Hạn chế: Không
b. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước:
Ưu điểm:
- Hoàn toàn tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
- Luôn vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đúng các quan điểm,
đường lối của Đảng pháp luật Nhà nước. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể, nhân
dân.
- Có sự uốn nắn kịp thời khi HS hiểu sai về đướng lối, chủ trương của Đảng cũng
như pháp luật của Nhà nước.
Hạn chế: Không
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số
lượng, chất lượng, ngày giờ công:
Ưu điểm:
- Luôn chấp hành tốt các quy định của ngành, của cơ quan nơi công tác. Không có
những biểu hiện nào vi phạm quy định làm ảnh hưởng đến ngành, cũng như cơ quan đang
công tác.
- Trong những ngày nghỉ có xin phép và sắp xếp đổi tiết đúng quy định, không ảnh
hưởng đến chương trình.

Trang 1

Hạn chế:
Có lúc chưa viết đơn xin phép kịp thời.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý
thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh
và nhân dân:
Ưu điểm:
- Có lối sống trong sạch lành mạnh, giản dị, thực hành tiết kiệm. Không có biểu hiện
tiêu cực trong cuộc sống.
- Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc vi phạm phẩm
chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo.
- Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
- Luôn tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống tiêu cực trong cuộc sống cũng như
trong công tác. Có ý thức bảo vệ lẽ phải, mạnh dạn đấu tranh chống các tư tưởng quan
liêu, tham nhũng, cửa quyền…
- Luôn trung thự...
PHÒNG GD&ĐT VĨNH CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Lạc Hoà Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học: 2012 – 2013
------
Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
Đơn vị công tác: Trường THCS Lạc Hoà
Nhiệm vụ được phân công: Gio viên ging dạy
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:
Ưu điểm:
- lập trường tưởng vững vàng. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào đường lối
lãnh đạo của Đảng. Kiên định con đường Đảng chủ tịch Hồ CMinh đã chọn: độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không giao động trước mọi tình huống,
trước những khó khăn
- Trong giảng dạy luôn cố gắngớng HS vào việc nhận thức con đường Đảng
và Bác Hồ đã lựa chọn.
Hạn chế: Không
b. Chấp hành chính sch php luật của Nhà nước:
Ưu điểm:
- Hoàn toàn tin tưởng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
- Luôn vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đúng c quan điểm,
đường lối của Đảng pháp luật Nhà nước. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể, nhân
dân.
- sự uốn nắn kịp thời khi HS hiểu sai v đướng lối, chủ trương của Đảng cũng
như pháp luật của Nhà nước.
Hạn chế: Không
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của quan, đơn vị đm bo số
lượng, chất lượng, ngày giờ công:
Ưu điểm:
- Luôn chấp hành tốt các quy định của ngành, của quan nơi công tác. Không
những biểu hiện nào vi phạm quy định làm ảnh hưởng đến ngành, cũng như quan đang
công tác.
- Trong những ngày nghỉ xin phép sắp xếp đổi tiết đúng quy định, không ảnh
hưởng đến chương trình.
Trang 1
phiếu đánh giá công chức - Trang 2
phiếu đánh giá công chức - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
phiếu đánh giá công chức 9 10 374