Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đánh giá kết quả thực tập

Được đăng lên bởi tanduongcit-dn-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dùng cho cán bộ hướng dẫn thực tập)
Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập: TỐNG ĐĂNG LÊN..........................................
Đơn vị thực tập: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa miền Trung
Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.................................
Điện thoại: (+84-511) 3942333................Fax: (+84-511) 3942333...............................
Email: ngvnsy@yahoo.com.....................Website: vielina.com.vn...............................
Họ tên sinh viên thực tập: Phan Tấn Dương
Mã số SV: 111C950005......
Lớp: 11T
Khoa: Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Thời gian thực tập: Từ ngày 4/11/2013....Đến ngày: 29/11/2013..................................
Ghi chú:
- Đánh giá bằng cách đánh dấu vào cột xếp loại các nội dung đánh giá trong
bảng sau.
- Trong đó loại A: Tốt; loại B: Khá; loại C: Trung bình; loại D: Kém.

Nội dung đánh giá
I. Tinh thần kỷ luật, thái độ
I.1 Thực hiện nội quy của cơ quan
I.2 Chấp hành giờ giấc làm việc
I.3 Thái độ giao tiếp với CB CNV
I.4 Ý thức bảo vệ của công
I.5 Tích cực trong công việc
II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ
II.1 Đáp ứng yêu cầu công việc
II.2 Tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ
II.3 Có đề xuất, sáng kiến, năng động trong công việc
III. Kết quả công tác
III.1 Hoàn thành công việc được giao

:

Xếp loại
A

B

C

D

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
THỦ TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

:

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2013
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(ký tên)

...
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dùng cho cán bộ hướng dẫn thực tập)
Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập: TỐNG ĐĂNG LÊN..........................................
Đơn vị thực tập: Trung tâm Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa miền Trung
Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.................................
Điện thoại: (+84-511) 3942333................Fax: (+84-511) 3942333...............................
Email: ngvnsy@yahoo.com.....................Website: vielina.com.vn...............................
Họ tên sinh viên thực tập: Phan Tấn Dương Mã số SV: 111C950005......
Lớp: 11T Khoa: Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Thời gian thực tập: Từ ngày 4/11/2013....Đến ngày: 29/11/2013..................................
Ghi chú:
- Đánh giá bằng cách đánh dấu vào cột xếp loại các nội dung đánh giá trong
bảng sau.
- Trong đó loại A: Tốt; loại B: Khá; loại C: Trung bình; loại D: Kém.
Nội dung đánh giá
Xếp loại
A B C D
I. Tinh thần kỷ luật, thái độ
I.1 Thực hiện nội quy của cơ quan
I.2 Chấp hành giờ giấc làm việc
I.3 Thái độ giao tiếp với CB CNV
I.4 Ý thức bảo vệ của công
I.5 Tích cực trong công việc
II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ
II.1 Đáp ứng yêu cầu công việc
II.2 Tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ
II.3 Có đề xuất, sáng kiến, năng động trong công việc
III. Kết quả công tác
III.1 Hoàn thành công việc được giao
:
Phiếu đánh giá kết quả thực tập - Trang 2
Phiếu đánh giá kết quả thực tập - Người đăng: tanduongcit-dn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu đánh giá kết quả thực tập 9 10 689