Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đánh giá, nhận xét về chuyên môn và quá trình thực tập của sinh viên

Được đăng lên bởi Vân Anh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Khoa Kế toán – Kiểm

VIỆT NAM

toán

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o----PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
VỀ CHUYÊN MÔN VÀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH
VIÊN
Họ và tên: Phan Thị Dung

Mã số sinh viên: 1431070537

Lớp: CĐ KT7– K14
Cơ sở thực tập :

Khoa: Kế toán- kiểm toán
Công ty Cổ phần Gia Phát Hà Nội

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trịnh Viết Giang
Đánh giá chung của cơ sở kiến tập
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

1

Hà Nội, ngày ... tháng …
năm …
(Ký, họ tên..)
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TSCĐ

Tài sản cố định

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

GTGT

Giá trị gia tăng

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TK

Tài khoản

CT

Chứng từ

GĐ

Giám đốc

P.KD

Phòng kinh doanh

KTT

Kế toán trưởng

KT

Kế toán

NVBH

Nhân viên bán hàng

NLTG

Ngày làm thêm giờ

GTGC

Giảm trừ gia cảnh

2

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nhữn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI Khoa Kế toán – Kiểm
toán
-----o0o-----
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
VỀ CHUYÊN MÔN VÀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH
VIÊN
Họ và tên: Phan Thị Dung Mã số sinh viên: 1431070537
Lớp: CĐ KT7– K14 Khoa: Kế toán- kiểm toán
Cơ sở thực tập : Công ty Cổ phần Gia Phát Hà Nội
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trịnh Viết Giang
Đánh giá chung của cơ sở kiến tập
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
1
Phiếu đánh giá, nhận xét về chuyên môn và quá trình thực tập của sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu đánh giá, nhận xét về chuyên môn và quá trình thực tập của sinh viên - Người đăng: Vân Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Phiếu đánh giá, nhận xét về chuyên môn và quá trình thực tập của sinh viên 9 10 285