Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- o0o ----------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ
Thành phần đánh giá gồm:
Họ tên: ........................................................................... Bộ phận ..................................................
Họ tên: ........................................................................... Bộ phận ..................................................
Họ tên: ........................................................................... Bộ phận ..................................................
Thiết bị kiểm tra: .............................................................................................................................
Tình trạng:

 Hỏng không sử dụng được

Phương án khắc phục:  Thay mới

 Lỗi, khó sử dụng

 Sử dụng tốt

 Sửa ngoài

 Tự sửa

Mô tả: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Với trường hợp Thay mới và Sửa ngoài cần điền thêm thông tin bảng dưới:
TÊN THIẾT BỊ

 Đồng ý mua mới
 Đồng ý mang sửa ngoài
 Không đồng ý
Giám đốc duyệt

SỐ LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN GIÁ
(Dự kiến)

NHÀ SẢN XUẤT,
CUNG CẤP

Ngày …… tháng …… năm 20……
NV phụ trách kỹ thuật
Trưởng phòng Công nghệ
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

...
CÔNG TY ........... CỘNGA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- o0o ----------
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ
Thành phần đánh giá gồm:
Họ tên: ........................................................................... Bộ phận ..................................................
Họ tên: ........................................................................... Bộ phận ..................................................
Họ tên: ........................................................................... Bộ phận ..................................................
Thiết bị kiểm tra: .............................................................................................................................
Tình trạng: Hỏng không sử dụng được Lỗi, khó sử dụng Sử dụng tốt
Phương án khắc phục: Thay mới Sửa ngoài Tự sửa
Mô tả: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Với trường hợp Thay mớiSửa ngoài cần điền thêm thông tin bảng dưới:
TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐƠN GIÁ
(Dự kiến)
NHÀ SẢN XUẤT,
CUNG CẤP
Đồng ý mua mới
Đồng ý mang sửa ngoài
Không đồng ý
Giám đốc duyệt
Trưởng phòng Công nghệ
(Ký, họ tên)
Ngày …… tháng …… năm 20……
NV phụ trách kỹ thuật
(Ký, họ tên)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ 9 10 618