Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2014

Được đăng lên bởi camthuyktkt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 14925 lần   |   Lượt tải: 14 lần
SỞ NN&PTNT TỈNH HÀ GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ- KỸ THUẬT HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà giang, ngày … tháng ……. năm 2014

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI
ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
NĂM 2014

Họ và tên: CAO THỊ NGA
Mã số: .........................
- Chức vụ: Tổ trưởng tổ bộ môn tin học- Ngoại Ngữ
- Đơn vị công tác: Trường trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Hà giang
- Ngạch: 15113
Hệ số lương: 3,33, kể từ ngày: 1/6/2014
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG
1. Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật
của Nhà nước
Luôn giữ vững quan điểm lập trường chủ nghĩa Mac- Lê nin và tư tưởng
Hồ Chí Minh. Luôn chấp hành nghiêm chủ chương, chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các
quy định của địa phương nơi cư trú. Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các
chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tham gia các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ chương, đường
lối, nghị quyết của Đảng trong năm.
2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc
a) Về phẩm chất chính trị:Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của
Đảng về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b) Về đạo đức:
Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, không vụ lợi
cá nhân, cần cù sáng tạo trong công việc, có ý chí vươn lên, chống những biểu
hiện quan liêu, tham nhũng.
Luôn chấp hành đúng nội quy, quy chế nơi làm việc, sử dụng tiết kiệm tài
sản công.
Không gây phiền hà trong quá trình tham gia thực thi nhiệm vụ, luôn có
thái độ nhã nhặn, lịch sự, khiêm tốn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Luôn chỉ bảo ân cần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao
c) Về lối sống:
Có lối sống lành mạnh, gioản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết
trong nội bộ cơ quan, đồng nghiệp.
Tận tụy với công việc; Thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn
vị, nhà trường, của ngành.
Thực hiện dân chủ, công bằng trong giảng dạy và giáo dục, thực hành
tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc,thường xuyên học tập nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp
ứng ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc:
Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm người
giáo viên; có tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc
sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung,...
SỞ NN&PTNT TỈNH HÀ GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ- KỸ THUẬT HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà giang, ngày … tháng ……. năm 2014
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI
ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
NĂM 2014
Họ và tên: CAO THỊ NGA Mã số: .........................
- Chức vụ: Tổ trưởng tổ bộ môn tin học- Ngoại Ngữ
- Đơn vị công tác: Trường trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Hà giang
- Ngạch: 15113 Hệ số lương: 3,33, kể từ ngày: 1/6/2014
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG
1. Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật
của Nhà nước
Luôn giữ vững quan điểm lập trường chủ nghĩa Mac- Lê nin và tư tưởng
Hồ Chí Minh. Luôn chấp hành nghiêm chủ chương, chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các
quy định của địa phương nơi cư trú. Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các
chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tham gia các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ chương, đường
lối, nghị quyết của Đảng trong năm.
2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc
a) Về phẩm chất chính trị:Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, tưởng của
Đảng về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b) Về đạo đức:
tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, không vụ lợi
nhân, cần sáng tạo trong công việc, ý chí vươn lên, chống những biểu
hiện quan liêu, tham nhũng.
Luôn chấp hành đúng nội quy, quy chế nơi làm việc, sử dụng tiết kiệm tài
sản công.
Không gây phiền trong quá trình tham gia thực thi nhiệm vụ, luôn có
thái độ nhã nhặn, lịch sự, khiêm tốn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2014 - Người đăng: camthuyktkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2014 9 10 349