Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI

Được đăng lên bởi ngocchau862003
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PĐG-1
CƠ QUAN QUẢN LÝ
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.Tân Hưng ., ngày 21 tháng 05 năm 2015.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2015
(Kèm theo Hướng dẫn số 1688 /HD-UBND ngày 04 / 11 / 2014 của UBND huyện)

- Họ và tên: .TẠ QUANG CÔNG Mã số: ..........................
- Chức vụ: Giáo viên
- Đơn vị công tác:Trường THCS Tân Hưng
- Ngạch: .15a201 Hệ số lương: 2,67, kể từ ngày:1/9/2012
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG
1. Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước
- Nêu cụ thể nội dung đã học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết của
Đảng trong năm;
- Nêu việc làm cụ thể trong thực hiện những nội dung mà bản thân được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Đánh giá rõ việc học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến
nhiệm vụ được phân công.
2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc
a) Về phẩm chất chính trị:Đánh giá về sự trung thành của bản thân đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng về con
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b) Về đạo đức:
- Thái độ, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ (tính trung thực, không vụ lợi cá nhân, mức độ
cần cù, sáng tạo, ý chí vươn lên; thái độ của bản thân trước những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng);
- Việc chấp hành thời gian làm việc, sử dụng tiết kiệm tài sản công;
- Thái độ phục vụ nhân dân, tổ chức liên hệ công tác.
c) Về lối sống:
- Việc quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong hoạt động công vụ, chức trách nghề nghiệp;
tinh thần phê bình và tự phê bình của bản thân; tinh thần kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc:Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy trình giải quyết công
việc theo tiêu chuẩn ISO; nội quy cơ quan, đơn vị.
3. Về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
- Đánh giá cụ thể công việc hiện đang đảm nhận và sự phù hợp với vị trí việc làm với trình độ chuyên môn
được giao;
- Đánh giá cụ thể việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác.
4. Tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)

- Đánh giá thời gian thực hiện nhiệm vụ c...
PĐG-1
CƠ QUAN QUẢN LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.Tân Hưng ., ngày 21 tháng 05 năm 2015.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2015
(Kèm theo Hướng dẫn số 1688 /HD-UBND ngày 04 / 11 / 2014 của UBND huyện)
- Họ và tên: .TẠ QUANG CÔNG Mã số: ..........................
- Chức vụ: Giáo viên
- Đơn vị công tác:Trường THCS Tân Hưng
- Ngạch: .15a201 Hệ số lương: 2,67, kể từ ngày:1/9/2012
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG
1. Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước
- Nêu cụ thể nội dung đã học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết của
Đảng trong năm;
- Nêu việc làm cụ thể trong thực hiện những nội dung mà bản thân được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Đánh giá việc học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nhất các văn bản pháp luật liên quan đến
nhiệm vụ được phân công.
2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc
a) Về phẩm chất chính trị:Đánh giá về sự trung thành của bản thân đối với mục tiêu, tưởng của Đảng về con
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b) Về đạo đức:
- Thái độ, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ (tính trung thực, không vụ lợi nhân, mức độ
cần cù, sáng tạo, ý chí vươn lên; thái độ của bản thân trước những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng);
- Việc chấp hành thời gian làm việc, sử dụng tiết kiệm tài sản công;
- Thái độ phục vụ nhân dân, tổ chức liên hệ công tác.
c) Về lối sống:
- Việc quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, tư” trong hoạt động công vụ, chức trách nghề nghiệp;
tinh thần phê bình và tự phê bình của bản thân; tinh thần kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc:Việc thực hiện quy chế dân chủ sở; quy trình giải quyết công
việc theo tiêu chuẩn ISO; nội quy cơ quan, đơn vị.
3. Về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
- Đánh giá cụ thể công việc hiện đang đảm nhận sự phù hợp với vị trí việc làm với trình độ chuyên môn
được giao;
- Đánh giá cụ thể việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác.
4. Tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI - Người đăng: ngocchau862003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI 9 10 159