Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên

Được đăng lên bởi mai1_c1phuxuanpt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD - ĐT TVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS II SÔNG ĐỐC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2011 -2012
Họ tên viên chức: TRẦN QUỐC TRIỆU
Mã số:
Đơn vị công tác : Trường THCS II Sông Đốc
Nhiệm vụ được phân công : Giảng dạy hóa học khối 8 , công nghệ 7 A1,2.
Chủ nhiệm lớp 8A2.
1. Phẩm chất chính trị , đạo đức lối sống:
a.Nhận thức tư tưởng , chính trị :
- Nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đảng đề ra , có lập trường tư tưởng
vững vàng tác phong mẫu mực.
- Tham gia đầy đủ các đợt học tập nghi quyết của đảng và cấp trên.
b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của
nhà nước
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo
số lượn , chất lượng ngày, giờ công lao động :
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường. Đảm bảo ngày công lao
động.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh , trong sáng của giáo
viên ; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ; sự tín nhiệm của đồng
nghiệp , học sinh và nhân dân.
Có đạo đức và lối sống lành mạnh. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đồng chí.
Sống mẫu mực, luôn là tấm gương sáng cho hoc sinh noi theo.
đ. Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác ; quan hệ đồng nghiệp ;
thái độ phục vụ nhân dân và học sinh .
Có tinh thần đoàn kết, sống trung thực, quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có tinh thần
trách nhiệm với học sinh, với công việc. Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh để động viên
học sinh học tập tốt nhằm nâng cao chất lượng học tập cũng như hoạt động của học
sinh .
e. Tự xếp loại về phẩm chất , đạo đức , lối sống : ( Loại tốt, khá, TB, kém )
Tự xếp loại: Tốt

2. Kết quả công tác:
a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí,
từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
- Luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Soạn giảng nghiêm túc đúng theo
chương trình. Đã chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học phù hợp đối
tượng học sinh, từng bước nâng cao chất lượng học sinh giỏi cấp huyện.
- Bám sát kế hoạch của nhà trường, chương trình hoạt động của HĐĐ huyện đề ra
để chỉ đạo học sinh thực hiện tốt.
b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn; nghiệp vụ; ý thức tổ chức
kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và
tự phê bình.
- Không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực...
PHÒNG GD - ĐT TVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS II SÔNG ĐỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2011 -2012
Họ tên viên chức: TRẦN QUỐC TRIỆU Mã số:
Đơn vị công tác : Trường THCS II Sông Đốc
Nhiệm v được phân công : Giảng dạy hóa học khối 8 , công nghệ 7 A1,2.
Chủ nhiệm lớp 8A2.
1. Phẩm chất chính trị , đạo đức lối sống:
a.Nhận thức tư tưởng , chính trị :
- Nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đảng đề ra , có lập trường tưởng
vững vàng tác phong mẫu mực.
- Tham gia đầy đủ các đợt học tập nghi quyết của đảng và cấp trên.
b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của
nhà nước
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo
số lượn , chất lượng ngày, giờ công lao động :
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường. Đảm bảo ngày công lao
động.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh , trong sáng của giáo
viên ; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ; sự tín nhiệm của đồng
nghiệp , học sinh và nhân dân.
Có đạo đức và lối sống lành mạnh. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đồng chí.
Sống mẫu mực, luôn là tấm gương sáng cho hoc sinh noi theo.
đ. Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác ; quan hệ đồng nghiệp ;
thái độ phục vụ nhân dân và học sinh .
Có tinh thần đoàn kết, sống trung thực, quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có tinh thần
trách nhiệm với học sinh, với công việc. Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh để động viên
học sinh học tập tốt nhằm nâng cao chất lượng học tập cũng như hoạt động của học
sinh .
e. Tự xếp loại về phẩm chất , đạo đức , lối sống : ( Loại tốt, khá, TB, kém )
Tự xếp loại: Tốt
Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên - Trang 2
Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên - Người đăng: mai1_c1phuxuanpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên 9 10 260