Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên

Được đăng lên bởi dungtit1984
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS
THÀI PHÌN TỦNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên: Đào Tuấn Dũng
Ngày sinh: 05/11/1984
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Sư Phạm
Năm vào nghành: 2009
Chức vụ: Giáo viên
Tổ chuyên môn:Tổ xã hội
Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2014- 2015: Giáo viên giảng dạy
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX:
TT
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

Tổ chuyên
Tiêu chí đánh giá
Điểm Tự
môn đánh
tối đánh
giá
đa
giá
Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu cần thực 10
hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong
mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX
5
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động
nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục
5
Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
phát triển giáo dục địa phương
10
Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong
mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX
5
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động
nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục
5
Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề
nghiệp liên tục của giáo viên
Mođun 14: XDKH dạy học theo hướng tích hợp.
10
Phần 1: Nhận thức việc XDKH dạy học theo hướng
tích hợp.
5
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng xây dựng
KHDH theo hướng tích hợp vào dạy và học năm học
5
2014-2015
Mođun 18: Phương pháp dạy học tích cực.
10
Phần 1: Nhận thức được phương pháp và nội dung
dạy học theo hướng tích cực.
5
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động
dạy học và giáo dục.
5
Modun 23: Kiểm tra dánh giá kết quả học tập của
10
học sinh

3.3.1 Phần 1: Nắm được quy định và cách đánh giá học
sinh
3.3.2 Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào việc đánh
giá học sinh
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào chương
trình dạy học.
3.4
Modun 29: Giáo dục cho học sinh thông qua các
hoạt động giáo dục
3.4.1 Phần 1: Nhận thức được kỹ năng giáo dục học sinh
thông qua các hoạt động giáo dục.
3.4.2 Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào chương
trình dạy học
Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)
Xếp loại:
BAN GIÁM HIỆU

5
5

10
5
5

Thài phìn Tủng, ngày tháng năm 2015
TỔ TRƯỞNG
GIÁO VIÊN

Đào Tuấn Dũng

...
PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG VĂN
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS
THÀI PHÌN TỦNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên: Đào Tuấn Dũng Ngày sinh: 05/11/1984
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Sư Phạm Năm vào nghành: 2009
Chức vụ: Giáo viên Tổ chuyên môn:Tổ xã hội
Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2014- 2015: Giáo viên giảng dạy
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX:
TT Tiêu chí đánh giá Điểm
tối
đa
Tự
đánh
giá
Tổ chuyên
môn đánh
giá
1 Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu cần thực
hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
10
1.1 Phần 1: Nhận thức kỹ năng được quy đnh trong
mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX 5
1.2 Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động
nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục 5
2 Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
phát triển giáo dục địa phương 10
2.1 Phần 1: Nhận thức kỹ năng được quy định trong
mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX 5
2.2 Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động
nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục 5
3 Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề
nghiệp liên tục của giáo viên
3.1 Mođun 14: XDKH dạy học theo hướng tích hợp. 10
3.1.1 Phần 1: Nhận thức việc XDKH dạy học theo hướng
tích hợp. 5
3.1.2 Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng xây dựng
KHDH theo hướng tích hợp vào dạy học năm học
2014-2015
5
3.2 Mođun 18: Phương pháp dạy học tích cực. 10
3.2.1 Phần 1: Nhận thức được phương pháp và nội dung
dạy học theo hướng tích cực. 5
3.2.2 Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động
dạy học và giáo dục. 5
3.3 Modun 23: Kiểm tra dánh giá kết quả học tập của
học sinh
10
Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên - Trang 2
Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên - Người đăng: dungtit1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên 9 10 798