Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ
Họ và tên: ....................................................................................................................................................
Đơn vị: .........................................................................................................................................................
Đề nghị đơn vị: ............................................................................................................................................
Vui lòng cho mượn những tài liệu - hồ sơ sau:
STT

Tên tài liệu - hồ sơ

Mã số

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP
□ Chấp nhận

□ Không chấp nhận

Thời gian trả

Mục đích sử dụng

Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Lý do không chấp nhận: .................................................
........................................................................................
........................................................................................
Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Tình trạng tài liệu - hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận
Ý kiến khác: ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

...
PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ
Họ tên: ....................................................................................................................................................
Đơn vị: .........................................................................................................................................................
Đề nghị đơn vị: ............................................................................................................................................
Vui lòng cho mượn những tài liệu - hồ sau:
STT Tên tài liệu - hồ số Thời gian trả Mục đích sử dụng
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP
Chấp nhận Không chấp nhận
do không chấp nhận: .................................................
........................................................................................
........................................................................................
Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP
Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Tình trạng tài liệu - hồ khi trả: Chấp nhận Không chấp nhận
Ý kiến khác: ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Phiếu đề nghị mượn hồ sơ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đề nghị mượn hồ sơ 9 10 553