Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đề nghị nhập kho

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP KHO
Ngày:

Kính gửi:

/

/

PHÒNG KẾ TOÁN

* Nội dung:........................................................................................................................................
* Nhân viên:.......................................................................................................................................
* Thuộc bộ phận:...............................................................................................................................
* Hàng hóa cần nhập kho:..................................................................................................................
STT

TÊN HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Tổng
* Diễn giải:.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

TRƯỞNG BỘ PHẬN

KẾ TOÁN KHO

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

...
PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP KHO
Ngày: / /
Kính gửi: PHÒNG KẾ TOÁN
* Nội dung:........................................................................................................................................
* Nhân viên:.......................................................................................................................................
* Thuộc bộ phận:...............................................................................................................................
* Hàng hóa cần nhập kho:..................................................................................................................
STT
TÊN HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1
Tổng
* Diễn giải:.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
NGƯỜI Đ XUẤT TRƯỞNG B PHẬN KẾ TOÁN KHO KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên)
Phiếu đề nghị nhập kho - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đề nghị nhập kho 9 10 357