Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Căn cứ theo phiếu thăng chức số
Căn cứ…………………………
…………….(bộ phận) đề nghị bổ nhiệm cán bộ như sau:
Họ tên người được bổ nhiệm:………………………………..Bộ phận:…………………………………….
Năm sinh:……………………MSNV:………………………………………………………………………
Chức danh đang đảm nhiệm:………………………………………………………………………………..
Công việc chính:
1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………
Chức danh đề nghị bổ nhiệm:……………………………………………………………………………….
Lý do bổ nhiệm:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
. ……………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến phòng nhân sự
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
. ……………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của giám đốc
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
. ……………………………………………………………………………………………………………
Trường hợp giám đốc đồng ý chủ trường, các bộ phận có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy
trình của công ty.
Người đề nghị

Phòng NS

Giám đốc điều hành

...
PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Căn cứ theo phiếu thăng chức số
Căn cứ…………………………
…………….(bộ phận) đề nghị bổ nhiệm cán bộ như sau:
Họ tên người được bổ nhiệm:………………………………..Bộ phận:…………………………………….
Năm sinh:……………………MSNV:………………………………………………………………………
Chức danh đang đảm nhiệm:………………………………………………………………………………..
Công việc chính:
1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………
Chức danh đề nghị bổ nhiệm:……………………………………………………………………………….
Lý do bổ nhiệm:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
. ……………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến phòng nhân sự
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
. ……………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của giám đốc
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
. ……………………………………………………………………………………………………………
Trường hợp giám đốc đồng ý chủ trường, các bộ phận có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy
trình của công ty.
Người đề nghị Phòng NS Giám đốc điều hành
PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ 9 10 517