Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 13
MẪU PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
(Tên Sở GTVT di chuyển)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số
/DC - XMCD
……..,ngày……..tháng…….năm……
PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:........................……………..Số CMND hoặc hộ chiếu.....................
Địa chỉ thường trú:
………………………………………………………………………………..
Họ và tên đồng sở hữu (nếu có):.............................Số CMND hoặc hộ chiếu……………
Ngày cấp:……………………………........................Nơi cấp……..............……………….
Địa chỉ thường trú:
………………………………………………………………………………
Đặc điểm của xe máy chuyên dùng:
Loại xe máy chuyên dùng:…………..........................Màu
sơn……………………………...….
Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………..……..Công suất ...……………………...
…..
Nước sản xuất:……………………………………….Năm sản xuất…………………….
……..
Số động cơ:…………………………………………..Số khung…………………….
………….
Kích thước bao(dài x rộng x cao):…………………..Trọng lượng………………...
…………..
Biển số đăng ký:………………….………đã được Sở Giao thông vận tải
cấp………….
Ngày ……/………/…………………………………………………………………
Nay di chuyển đến Sở Giao thông vận
tải………………………………………………..
để làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ phương tiện.
Các loại giấy tờ kèm theo hồ sơ, bao gồm:
TT Số của giấy tờ
1
2
3
…

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

Cán bộ làm thủ tục
(ký, ghi rõ họ, tên)

Trưởng phòng duyệt
(ký, ghi rõ họ tên)

* Phiếu này được lập thành 03 bản:
- Gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam 01 bản;
- Gửi Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đến 01 bản;
- Lưu tại Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đi 01 bản.

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

...
Phụ lục 13
MẪU PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
(Tên Sở GTVT di chuyển) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /DC - XMCD
……..,ngày……..tháng…….năm……
PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:........................……………..Số CMND hoặc hộ chiếu.....................
Địa chỉ thường trú:
………………………………………………………………………………..
Họ và tên đồng sở hữu (nếu có):.............................Số CMND hoặc hộ chiếu……………
Ngày cấp:……………………………........................Nơi cấp……..............……………….
Địa chỉ thường trú:
………………………………………………………………………………
Đặc điểm của xe máy chuyên dùng:
Loại xe máy chuyên dùng:…………..........................Màu
sơn……………………………...….
Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………..……..Công suất ...……………………...
…..
Nước sản xuất:……………………………………….Năm sản xuất…………………….
……..
Số động cơ:…………………………………………..Số khung…………………….
………….
Kích thước bao(dài x rộng x cao):…………………..Trọng lượng………………...
…………..
Biển số đăng ký:………………….………đã được Sở Giao thông vận tải
cấp………….
Ngày ……/………/…………………………………………………………………
Nay di chuyển đến Sở Giao thông vận
tải………………………………………………..
để làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ phương tiện.
Các loại giấy tờ kèm theo hồ sơ, bao gồm:
TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang
1
2
3
PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG - Trang 2
PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 9 10 743