Ktl-icon-tai-lieu

phiếu dụ giờ

Được đăng lên bởi phat3
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD- ĐT ĐẠ TEH
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

PHIẾU DỰ GIỜ ( Số: ………)
(Đánh giá theo công văn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ GD-ĐT)
Ngöôøi daïy :………………………………………………………………………….. Lôùp :…… ……………………........
Moân :……………………Tieát :……………………………………….
Baøidaïy:………………………………………………………….Tieát PPCT …………
Ngaøy daïy :………/………………/………………
Ngöôøi döï :……………………………………………………………………………..
TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :
PHƯƠNG PHÁP
……………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT
………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

PHƯƠNG PHÁP
……………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT
………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

Nhận xét chung:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Caùc maët
NOÄI DUNG

PHÖÔNG
PHAÙP
PHÖÔNG
TIEÄN
TOÅ CHÖÙC

Muïc
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ñieåm (Cho: 0 ; 1 ; 2...
PHÒNG GD- ĐT ĐẠ TEH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
PHIẾU DỰ GIỜ ( Số: ………)
(Đánh giá theo công văn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ GD-ĐT)
Ngöôøi daïy :………………………………………………………………………….. Lôùp :…… ……………………........
Moân :……………………Tieát :……………………………………….
Baøidaïy:………………………………………………………….Tieát PPCT …………
Ngaøy daïy :………/………………/………………
Ngöôøi döï :……………………………………………………………………………..
TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :
PHƯƠNG PHÁP NHẬN XÉT
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
phiếu dụ giờ - Trang 2
phiếu dụ giờ - Người đăng: phat3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
phiếu dụ giờ 9 10 877