Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu ghi bài môn Hoá 12 Học kỳ 1

Được đăng lên bởi nhu-y2409
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lớp 12B – Năm học 2013- 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I : ESTE – LIPIT
Bài 2: ESTE
I. KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DANH PHÁP:
1) Khái niệm
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

- Công thức tổng quát của este đơn chức ..................................................................................................................................
- Công thức este no, đơn chức ........................................................................................................................................................

2- Cách gọi tên este : Tên gốc hidrocacbon của rượu (R) + tên gốc axit + AT
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

II – TÍNH CHẤT VẬT LÝ :
....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................
Lớp 12B – Năm học 2013- 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG I : ESTE – LIPIT
Bài 2: ESTE
I. KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DANH PHÁP:
1) Khái niệm
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
- Công thức tổng quát của este đơn chức ..................................................................................................................................
- Công thức este no, đơn chức ........................................................................................................................................................
2- Cách gọi tên este : Tên gốc hidrocacbon của rượu (R) + tên gốc axit + AT
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
II – TÍNH CHẤT VẬT LÝ :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC ESTE :
1) Phản ứng thủy phân :
* Môi trường axit :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
* Môi trường kiềm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................................................................................................................................
1
Phiếu ghi bài môn Hoá 12 Học kỳ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu ghi bài môn Hoá 12 Học kỳ 1 - Người đăng: nhu-y2409
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phiếu ghi bài môn Hoá 12 Học kỳ 1 9 10 736