Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU HẸN

Được đăng lên bởi tuyetxuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 02/PH
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ ...
TỈNH (THÀNH PHỐ)...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU HẸN
Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã
nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do ông/bà:............................................. nộp.
Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………......
Số điện thoại: …………..……………..................................................
Về việc:…………………...............……………………………...........
Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công
chứng số............… tỉnh/thành phố …............……..........................................
vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả
công chứng.

NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
PHIẾU HẸN
Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã
nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do ông/bà:............................................. nộp.
Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………......
Số điện thoại: …………..……………..................................................
Về việc:…………………...............……………………………...........
Xin hẹn ông/bà và các n liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công
chứng số............… tỉnh/thành phố …............……..........................................
vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả
công chứng.
NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ ...
TỈNH (THÀNH PHỐ)...................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 02/PH
PHIẾU HẸN - Người đăng: tuyetxuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU HẸN 9 10 693