Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu hỏi

Được đăng lên bởi Ngân nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỀU TRA
Sự quan tâm của giới trẻ về tin tức chính trị
Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cũng như đòi hỏi của xã hội, Khoa lý luận chính trị trường Đại
học kinh tế Quốc dân rất quan tâm đến vấn đề “Sự quan tâm của giới trẻ với tin tức chính trị”. Chính vì
vậy, Khoa triển khai thực hiện chương trình khảo sát tình hình, nhằm nghiên cứu thực trạng và nhu cầu
cập nhập tin tức chính trị của giới trẻ Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao nhận thức giới trẻ
với chính trị
Để giúp cho Khoa Khoa học Chính trị có đầy đủ thông tin nhằm đánh giá đúng đắn thực trạng quan
tâm của giớ trẻ về tin tức thời sự. Rất mong các bạn vui lòng trả lời các câu hỏi trong “Phiếu khảo sát
tình trạng việc làm của sinh viên”.
Những thông tin mà các bạn cung cấp rất quan trọng trong việc khảo sát, đánh giá tình hình giới trẻ
và sinh viên nói riêng.
Khoa lý luận chính trị rất mong các bạn nhiệt tình tham gia cuộc điều tra bằng cách cung cấp thông
tin khách quan, trung thực theo các câu hỏi gợi ý trong bảng hỏi dưới đây! Chúng tôi đảm bảo các thông
tin cá nhân trong phiếu “Khảo sát sự quan tâm của giới trẻ về tin tức thời sự” hoàn toàn bảo mật.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn!

Khoa Lý luận Chính Trị - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: 04.36.280.280
Email: khoallct@neu.edu.vn
( Bảng hỏi gồm......trang,có......câu)

A.THÔNG TIN CÁ NHÂN
Xin các bạn vui lòng cho biết một số thông tin chung về bản thân sau:
1. Họ và tên: ……………………………………………….
2. Giới tính:
Nam

 Nữ

3.Tuổi: ……………………..
4.Trình độ văn hóa:
Tiểu học

Cao đẳng

Trung học cơ sở

Đại học

Trung học phổ thông

Trên Đại học

Trung học chuyên nghiệp

Khác

5.Nghề nghiệp
Học sinh

Công nhân

Sinh viên

Nông dân

Công chức

Bộ đội, công an

Cán bộ

Chưa có việc làm

Kinh doanh

Khác

B. THỰC TRẠNG CỦA SỰ QUAN TÂM CỦA GIỚI TRẺ VỀ TIN TỨC THỜI SỰ.
NGUỒN TIẾP CẬN

1.

Bạn hãy cho biết mức độ thường xuyên đọc báo, tạp chí, xem ti vi, nghe đài phát thanh

Mức độ thường xuyên
Phương tiện thông tin

Không bao giờ

Hàng tháng

Hàng tuần

Hàng ngày

a. Báo









b. Tạp chí









c. Ti vi









d. Đài phát thanh









2.

Xin cho biết chủ đê và mức độ quan tâm của anh/chị với những mục dưới đây

Mức độ quan tâm
Chương trình/chuyên mục

Không quan
tâm

Ít quan tâm

Quan tâm

Rất quan tâm

a.Thời sự, chính trị

...
 
 ! "#$ %&'()*+,-*./0)01&
23
4+567/89:&;7<=>=8?@AB8=/8C&&0D/08?E
 !"#$%
&'()*)+,*-./0)+1,2!"345!,6
,7809:6;<=66>+?20%,@A
2!"1B9C+DE-*;=8)21
,!"
$8F&5!"EA7G>+==FH0%
)+1,-2#<04I*+=J%,;#=).K;<=
6%,9@+<,?34
CLG+@=J%**&,9;<===661
,@<,?E?4
 !"*+=J%96+-J>=*G
=0M=)N J;()7O5FG;+J;=G
=).;<=<0)+1,-2#<03@@J;+4
Cảm ơn sự hợp tác của bạn!
0-7 F'6(/0D/0?E*?GH/<.=I&=/0J6K&9/
LMN=O=20P/<QR/<9:Q7=ST?G/<QT%=Q=U87:V
PMWVXYVLZMVLZM
[:7='\]0-7''&8^/_6V_,6VA/
QR;S+444444E444444)T
Phiếu hỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu hỏi - Người đăng: Ngân nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phiếu hỏi 9 10 812