Ktl-icon-tai-lieu

PHIỂU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SƯ

Được đăng lên bởi dungkimletn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIỂU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SƯ
Dùng trong ngành giáo dục
1. Họ và tên: ……………………….…………..……………………………..
2. Tên gọi khác: ………………..…...…………………………..…………….
3. Giới tính: …………..… 4a. Ngày sinh: ……/………/………..…..……….
Ảnh
4b. Nơi sinh: (xã, huyện, tỉnh): …………………………………………..……...
5. Tình trạng hôn nhân: (đã lập gia đình, độc thân, li hôn): ……………………...…..
6a. Số CMND: …………………6b. Nơi cấp: ……………………………….
6c. Ngày cấp: …../……/…….. 7. Dân tộc: ……………………….………..
8. Tôn giáo: ……………………………………... 9. Quốc tịch: ……………………………...
10. Thành phần xuất thân: ……………………………………………………………..…………
11. Diện ưu tiên của gia đinh: ………………………………………………………………..…..
12. Diện ưu tiên của bản thân: …………………………………………………………………...
13. Năng khiếu, sở trưởng: ……….………………………………………………………………
14a. Tình trạng sức khỏe: …………………………..14b. Nhóm máu: ………………………….
14c. Chiều cao (cm): ………………………………..14d. Cân nặng (kg): ……………………...
14e. Khuyết tật: …………………………………………………………………………………..
15. Quê quán (xã, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………………….
16. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..
17a. Nơi ở hiện nay (số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): …………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………

17b. Điện thoại cơ quan: ……………………………… 17c. Điện thoại nhà riêng: ……………………..
17d. Điện thoại di động: ………………………………...17e. Email: ……………………………………
17g. Số tài khoản cá nhân: 1. ……………………… Ngân hàng mở tài khoản: ………………………….
2. ………………………. Ngân hàng mở tài khoản: …………………………
3. ………………………. Ngân hàng mở tài khoản: …………………………
18a. Ngày hợp đồng: ………./………../…………… 18b. Ngày tuyển dụng: ………./……../…………...
18c. Cơ quan tiếp nhận làm việc: …………………………………………………………………………
18d. Công việc được giao: (khi hợp đồng tuyển dụng): ……………………………………………………..…
19. Ngày bổ nhiệm vào ngạch: ……/………/……… 20a. Ngày về cơ quan hiện nay: ……./……/……..
20b. Thuộc loại cán bộ (biên chế, hợp đồng): ………… 20c. Công việc hiện nay: …………………………
20d. Đang nghỉ bảo hiểm xã hội: ……………………21. Ngày vào ngành GD: ………/………/……….
22a. Chức vụ chính quyền hiện tại: ……………………………………………………………………….
22b. Hệ số phụ cấp chức vụ: …………... 22c. Ngày bổ nhiệm chức vụ hiện nay: ……./………/……….
22d. Lần bổ nhiệm CVCQ hiện tại: ……………………………………………………………………….
22e. Chức vụ kiêm nhiệm: ……………………………………………………………………………...

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM
Đc lp – T do – Hnh phc
PHI!U KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SƯ
D*ng trong ng.nh gi0o d1c

 !
"#$%&'()**
%+',)-./01(2034
56789:-;/<=>&;60;?!:0<94
@&ABC'@+',!D>
@!'(!D>**E:?!
F9 GHI1B!J!
K>L.1D:
2M1!N&&;
2M1!N&+O:
"'PQ10)R7MR
%&678)S!TU%+'VWW 1
%!X1!&G-!W4%Y:Z-4
%U[1(Q=
5I1\1 -./01(2034
@?]1M^7_
E&',R2&(-)B0;M^>B0>B0.VW090./01(2034

E+2G8!,\1&E!2G87
EY2G8Y;?EU`W&<
EABGO! :':WRGO
':WRGO
"':WRGO
F&'(a>;b**F+'(1(cYd**
F!,\1&Q>=<W2!
FY92!;Ma!&G-a>;b1(cYd4
H'(+e2WG8!**K&'(X!,\1&2&(**
K+1?!<G8! +?-+!Q0a>;b4K!92!2&(
KY&3+OGcW./?'(G**
&S!d!$\1(X28
+2)B>d!D>!S!d!'(+e2W!S!d2&(**
YfL+e2WI28
US!dW2W
S!d!$\1(X!&GD;/\1&
"&'(GOA'**"+'(!$S!**
"!S!dO28
%&'(&W&e!S!!$7Jg./?**
%+e!S!!$7Jg./?
5S!d;Gc2&(
@&UG!V&;G8G*+bYMh!V
E&!D>e9E+B2>i A
E!!Q<#>2PW
F&76;?!1(W9!&GD
j
PHIỂU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIỂU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SƯ - Người đăng: dungkimletn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHIỂU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SƯ 9 10 37