Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu NK 8
Địa chỉ:......................................................................Họ tên chủ hộ.......................................................
(Ghi rõ số nhà, đường phố, xóm, xã, phường:)......................................................................................
Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số …….Phường, xã.......................... QH..........................................

Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng
1- Họ và tên:............................................................................................................................................
2- Sinh ngày:...........................................................................................................................................
3- Nghề nghiệp và nơi làm việc:.............................................................................................................
4- CMTND số:.........................................................................................................................................
5- Tạm trú, tạm vắng từ ngày:................................................... đến ngày..............................................
6- ở đâu đến hoặc đi đâu:........................................................................................................................
7- Lý do:..................................................................................................................................................
8- Quan hệ với chủ hộ:............................................................................................................................
9- Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo:...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10- Cán bộ đăng ký
( Ký ghi rõ họ tên )

Ngày…………tháng………năm……….
Chủ hộ
( Hoặc người trình báo )

Tỉnh, Thành phố
Quận, Huyện……….

Bản khai nhân khẩu

Mẫu NK1
Số …………..NK

1- Họ và tên khai sinh:..................................................Bí danh:............................................................
- Họ tên thường gọi:....................................................Biệt hiệu:..........................................................
2- Sinh ngày:……………Tháng………năm ……3-. Nam, Nữ……………
4- Nơi sinh:.........................................................
Mẫu NK 8
Địa chỉ:......................................................................Họ tên chủ hộ.......................................................
(Ghi số nhà, đường phố, xóm, xã, phường:)......................................................................................
Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số …….Phường, xã.......................... QH..........................................
Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng
1- Họ và tên:............................................................................................................................................
2- Sinh ngày:...........................................................................................................................................
3- Nghề nghiệp nơi làm việc:.............................................................................................................
4- CMTND số:.........................................................................................................................................
5- Tạm trú, tạm vắng từ ngày:................................................... đến ngày..............................................
6- đâu đến hoặc đi đâu:........................................................................................................................
7- do:..................................................................................................................................................
8- Quan hệ với chủ hộ:............................................................................................................................
9- Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo:...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10- Cán bộ đăng Ngày…………tháng………năm……….
( ghi họ tên ) Chủ hộ
( Hoặc người trình báo )
Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng - Trang 2
Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng 9 10 805