Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu khai báo tạm trú

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ
1. Họ tên (chữ in hoa): ............................................... 2. Giới tính: nam  nữ 
3. Sinh ngày ............tháng ............năm........ 4. Quốc tịch................................
5. Nghề nghiệp: ......................................................6. Hộ chiếu số:....................
7. Thẻ tạm trú/thẻ thường trú số (nếu có):...........................................................
8. Mục đích nhập cảnh:......................................................................................
9. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày...........tháng..............năm..................
10. Nghỉ tại buồng số: .......................khách sạn/nhà nghỉ:
(1)..............................
số nhà: ................đường /phố/thôn...........................phường/xã......................
quận/huyện: ................................................thành phố/tỉnh:..........................
từ ngày: ..........................................................đến ngày:..............................
11. Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu):...............
....................................................................................................................
..
....................................................................................................................
..
.......ngày.........tháng.......năm..........
Ký tên

......................................................................................................................
Chú thích:
(1) Nếu ở nhà dân thì ghi họ tên chủ nhà.

...
PHI U KHAI BÁO T M TRÚ
1. H tên (ch in hoa): ............................................... 2. Gi i tính: nam n
3. Sinh ngày ............tháng ............n m........ 4. Qu c t ch................................ă
5. Ngh nghi p: ......................................................6. H chi u s :.................... ế
7. Th t m trú/th th ng trú s (n u có):........................................................... ườ ế
8. M c ích nh p c nh:...................................................................................... đ
9. c phép t m trú Vi t Nam n ngày...........tháng..............n m..................Đượ đế ă
10. Ngh t i bu ng s : .......................khách s n/nhà ngh :
(1)..............................
s nhà: ................ ng /ph /thôn...........................ph ng/xã...................... đườ ườ
qu n/huy n: ................................................thành ph /t nh:..........................
t ngày: .......................................................... n ngày:.............................. đế
11. Tr em d i 14 tu i i cùng (h tên, gi i tính, qu c t ch, s h chi u):............... ướ đ ế
....................................................................................................................
..
....................................................................................................................
..
.......ngày.........tháng.......n m..........ă
Ký tên
......................................................................................................................
Chú thích:
(1) N u nhà dân thì ghi h tên ch nhà.ế
Phiếu khai báo tạm trú - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu khai báo tạm trú 9 10 262