Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi Duy Vương Khánh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHIẾU KHẢO SÁT
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Về quản trị vốn lưu động
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin dưới đây sẽ được giữ bí mật, không cung cấp
cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Xin vui lòng cho biết:
I. Thông tin về người được hỏi:
1. Họ và tên Ông /Bà: .......................................................................................................
2. Chức vụ / đơn vị:...........................................................................................................
3. Thâm niên công tác: .....................................................................................................
4. Lĩnh vực công tác chuyên môn: ...................................................................................
II. Thông tin chung về doanh nghiệp
1.Tên doanh nghiệp:..........................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Số điện thoại:........................ .......................................................................................
4. Loại hình kinh doanh của doanh nghiệp:
...........................................................................................................................................
5. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:
...........................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
6. Sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp sản xuất:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. Quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp
1. Vui lòng đánh dấu √ chọn một lựa chọn đối với mỗi dòng: , , , ,  lần lượt
là những cấp độ: hoàn toàn đồng ý, đồng ý, đồng...
PHIẾU KHẢO SÁT
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Về quản trị vốn lưu động
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin dưới đây sẽ được giữ bí mật, không cung cấp
cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Xin vui lòng cho biết:
I. Thông tin về người được hỏi:
1. Họ và tên Ông /Bà: .......................................................................................................
2. Chức vụ / đơn vị:...........................................................................................................
3. Thâm niên công tác: .....................................................................................................
4. Lĩnh vực công tác chuyên môn: ...................................................................................
II. Thông tin chung về doanh nghiệp
1.Tên doanh nghiệp:..........................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Số điện thoại:........................ .......................................................................................
4. Loại hình kinh doanh của doanh nghiệp:
...........................................................................................................................................
5. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:
...........................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
6. Sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp sản xuất:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. Quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp
1. Vui lòng đánh dấu chọn một lựa chọn đối với mỗi dòng: , , , , lần lượt
những cấp độ: hoàn toàn đồng ý, đồng ý, đồng ý một phần, không đồng ý hoàn
toàn không đồng ý với quan điểm, ý kiến của Ông/Bà.
STT Nội dung
Phần 1: Quản trị vốn bằng tiền
1 Hàng quý, DN hoạch định ngân sách tiền mặt
2
DN sử dụng mô hình tồn trữ tiền mặt tối ưu EOQ để xác
định mức tồn trữ tiền mặt tối ưu
3
DN chỉ huy động vốn ngắn hạn cho nhu cầu sử dụng tiền
mặt
1
PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - Trang 2
PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - Người đăng: Duy Vương Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 9 10 341