Ktl-icon-tai-lieu

phiếu khảo sát đường sắt

Được đăng lên bởi Thùy Dương Dương
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2268 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA
Chuyên ngành: Giao thông Đường sắt
Thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải, chúng
tôi xây dựng mẫu phiếu khảo sát nhu cầu kiến thức, kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
thanh tra cho công chức thanh tra Giao thông Đường sắt theo ba chương trình: Nghiệp vụ
Thanh tra viên; Nghiệp vụ Thanh tra viên chính và Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng
thanh tra.
Để có cơ sở xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho công chức làm công tác
thanh tra Giao thông Đường sắt ngày càng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.
Anh/chị cho biết ý kiến theo nội dung sau:
I. NHU CẦU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Theo Anh/chị, công chức thanh tra chuyên ngành giao thông có cần đào tạo, bồi dưỡng về
nghiệp vụ thanh tra không?
Có

Không

2. Anh/chị thường gặp khó khăn gì khi giải quyết công việc:
Kiến thức chuyên môn
Kỹ năng nghề nghiệp
Khác (năng lực, thời gian, cơ chế chính sách….)
(Ghi rõ): …….......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
3. Đơn vị của anh/chị có thường xuyên cử cán bộ tham dự các khóa bồi dưỡng dành cho công
chức thanh tra không?
Có
Không
4. Các khóa học và thời gian anh/chị đã được bồi dưỡng, tập huấn về công tác thanh tra:
STT

Tên khóa học

Thời gian học

Cơ sở đào tạo

5. Kiến thức, kỹ năng anh (chị) muốn được trang bị:
Chuyên môn nghiệp vụ giao thông
Chuyên môn nghiệp vụ thanh tra
Ngoại ngữ, tin học
Kỹ năng mềm (giao tiếp, lãnh đạo..)
Khác (ghi rõ): …………………………………………………………………

1

6. Theo Anh/chị tỷ lệ kiến thức phần nghiệp vụ thanh tra chung và nghiệp vụ thanh tra chuyên
ngành phương án nào là phù hợp nhất:
Phương án
Phương án 1
Phương án 2
Phương án 3
Phương án khác

Nghiệp vụ thanh tra

Nghiệp vụ thanh tra

chung
50%
40%
60%

chuyên ngành
50%
60%
40%

Lựa chọn

7. Theo anh/chị: Phương pháp dạy và học nào đối với khóa bồi dưỡng là hiệu quả cao
 Trao đổi thảo luận
 Thuyết trình truyền thống
 Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (thuyết trình và thảo luận)
 Ý kiến khác
…………………………………………………………………………………
8. Với phương pháp dạy học kết hợp thuyết trình và thảo luận, theo anh/chị tỉ lệ thích hợp là:
Phương án
Phương án 1
Phương án 2
Phương án 3
Phương án khác

Thuyết trình
60%
70%
80%

Thảo luận
40%
30%
20%

Lựa chọn

9. Anh/chị hãy cho ý kiến: bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho công chức thanh tra ch...
PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA
Chuyên ngành: Giao thông Đường sắt
Thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải, chúng
tôi xây dựng mẫu phiếu khảo sát nhu cầu kiến thức, kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
thanh tra cho ng chức thanh tra Giao thông Đường sắt theo ba chương trình: Nghiệp vụ
Thanh tra viên; Nghiệp vụ Thanh tra viên chính Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng
thanh tra.
Để cơ sở xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho công chức làm công tác
thanh tra Giao thông Đường sắt ngày càng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.
Anh/chị cho biết ý kiến theo nội dung sau:
I. NHU CẦU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Theo Anh/chị, công chức thanh tra chuyên ngành giao thông cần đào tạo, bồi dưỡng v
nghiệp vụ thanh tra không?
Có Không
2. Anh/chị thường gặp khó khăn gì khi giải quyết công việc:
Kiến thức chuyên môn
Kỹ năng nghề nghiệp
Khác (năng lực, thời gian, cơ chế chính sách….)
(Ghi rõ): …….......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
3. Đơn vị của anh/chị có thường xuyên c cán bộ tham d các khóa bi dưỡng dành cho công
chức thanh tra không?
Có Không
4. Các khóa học và thời gian anh/chị đã được bồi dưỡng, tập huấn về công tác thanh tra:
STT Tên khóa học Thời gian học Cơ sở đào tạo
5. Kiến thức, kỹ năng anh (chị) muốn được trang bị:
Chuyên môn nghiệp vụ giao thông
Chuyên môn nghiệp vụ thanh tra
Ngoại ngữ, tin học
Kỹ năng mềm (giao tiếp, lãnh đạo..)
Khác (ghi rõ): …………………………………………………………………
1
phiếu khảo sát đường sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phiếu khảo sát đường sắt - Người đăng: Thùy Dương Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
phiếu khảo sát đường sắt 9 10 706