Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 6
MẪU PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:……………/KTXMCD
PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Thành phần kiểm tra, gồm có:
a) Đại diện Sở Giao thông vận tải:
Chức vụ:
Chức vụ:
b) Chủ phương tiện hoặc người được uỷ quyền:
2. Địa điểm kiểm tra:
3. Kết quả kiểm tra đối chiếu hồ sơ
Loại xe máy chuyên dùng:………..........Màu sơn…………đúng, không đúng:.........
Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………Công suất ...…….đúng, không đúng:…...
Nước sản xuất:…………………………Năm sản xuất……đúng, không đúng:……..
Số động cơ:…………………………….Số khung…….… đúng, không đúng:....…
Kích thước bao (dài x rộng x cao):.…………......................đúng, không đúng:.........
Trọng lượng:.…………….………………...........................đúng, không đúng:...........
Kết luận kiểm tra:…………………………………………………………………….
4. Các trường hợp xử lý trong quá trình kiểm tra:
a) Đóng lại số động cơ:…………………..Số khung:…………………………………
b) Thay đổi màu sơn:…………………………………………………………………
c) Thay đổi cải tạo khác: ………………………………………………………..
Chúng tôi thống nhất và chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra trên đây.
Cán bộ kiểm tra
(ký, ghi rõ họ, tên)

……, ngày.....tháng…… năm……
Chủ phương tiện
( ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Sở Giao thông vận tải nơi được ủy quyền kiểm tra:
Phiếu kiểm tra này được kiểm tra tại…………….
Chữ ký của các thành viên trong phiếu kiểm tra là đúng.
ngày ….tháng….năm……..
Giám đốc
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu).
* Ghi chú:
1. Phiếu kiểm tra lập thành 02 bản: Lưu hồ sơ đăng ký 01 bản; Chủ sở hữu 01 bản;
2. Khi có thay đổi so với tờ khai, hoặc đóng lại số động cơ, số khung phải ghi rõ, chi tiết vào

phần các trường hợp xử lý sau kiểm tra.
3. Trường hợp Phiếu kiểm tra do Sở GTVT được uỷ quyền kiểm tra lập, phải lập thành 03 bản
và có xác nhận của Sở GTVT được uỷ quyền kiểm tra.

...
Phụ lục 6
MẪU PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT- BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:……………/KTXMCD
PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG
1. Thành phần kiểm tra, gồm có:
a) Đại diện Sở Giao thông vận tải:
- Chức vụ:
- Chức vụ:
b) Chủ phương tiện hoặc người được uỷ quyền:
2. Địa điểm kiểm tra:
3. Kết quả kiểm tra đối chiếu hồ sơ
Loại xe máy chuyên dùng:………..........Màu sơn…………đúng, không đúng:.........
Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………Công suất ...…….đúng, không đúng:…...
Nước sản xuất:…………………………Năm sản xuất……đúng, không đúng:……..
Số động cơ:…………………………….Số khung…….… đúng, không đúng:....…
Kích thước bao (dài x rộng x cao):.…………......................đúng, không đúng:.........
Trọng lượng:.…………….………………...........................đúng, không đúng:...........
Kết luận kiểm tra:…………………………………………………………………….
4. Các trường hợp xử lý trong quá trình kiểm tra:
a) Đóng lại số động cơ:…………………..Số khung:…………………………………
b) Thay đổi màu sơn:…………………………………………………………………
c) Thay đổi cải tạo khác: ………………………………………………………..
Chúng tôi thống nhất và chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra trên đây.
……, ngày.....tháng…… năm……
Cán bộ kiểm tra Chủ phương tiện
(ký, ghi rõ họ, tên) ( ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Sở Giao thông vận tải nơi được ủy quyền kiểm tra:
Phiếu kiểm tra này được kiểm tra tại…………….
Chữ ký của các thành viên trong phiếu kiểm tra là đúng.
ngày ….tháng….năm……..
Giám đốc
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu).
* Ghi chú:
1. Phiếu kiểm tra lập thành 02 bản: Lưu hồ sơ đăng ký 01 bản; Chủ sở hữu 01 bản;
2. Khi có thay đổi so với tờ khai, hoặc đóng lại số động cơ, số khung phải ghi rõ, chi tiết vào
PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG - Trang 2
PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG 9 10 820