Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu lý lịch tư pháp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 06/2013/TT-LLTP
…..…………….
……………………………..1
Số: ……./....... .......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày…… tháng …… năm………

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm
2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý
lịch tư pháp,
XÁC NHẬN:
1. Họ và tên :.................................................................................................2.Giới tính………
3. Ngày, tháng, năm sinh:….../…../…… 4. Nơi sinh3:................................................................
5. Quốc tịch:................................................................................................................................
6. Nơi thường trú4:........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Nơi tạm trú 5:.............................................................................................................................
8. Giấy CMND/Hộ chiếu:........................................ 6Số:..............................................................
Cấp ngày...........tháng..........năm..............Tại:........................................................................
9. Tình trạng án tích:..................................................................................................................
2

STT

SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG
NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN

TỘI DANH

HÌNH PHẠT CHÍNH

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

10.Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã7:
……….......................................................................................................................................
SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM,
TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH
CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM

THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP,
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆ...
Mẫu số 06/2013/TT-LLTP
…..…………….
……………………………..
1
Số: ……./....... .......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày…… tháng …… năm………
PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
Căn cứ Thông số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;
Căn cứ Thôngsố 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm
2011 của Bộ trưng Bộ Tư pháp về vic ban hành và hưng dn s dng biu mẫu và mẫu slý
lch tư pháp,
XÁC NHẬN:
1. Họ và tên
2
:.................................................................................................2.Giới tính………
3. Ngày, tháng, năm sinh:….../…../…… 4. Nơi sinh
3
:................................................................
5. Quốc tịch:................................................................................................................................
6. Nơi thường trú
4
:........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Nơi tạm trú
5
:.............................................................................................................................
8. Giấy CMND/Hộ chiếu:........................................
6
Số:..............................................................
Cấp ngày...........tháng..........năm..............Tại:........................................................................
9. Tình trạng án tích:..................................................................................................................
STT SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG
NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN
TỘI DANH HÌNH PHẠT CHÍNH HÌNH PHẠT BỔ SUNG
10.Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã
7
:
……….......................................................................................................................................
SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM,
TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH
CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM
THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP,
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
Trang……
Phiếu lý lịch tư pháp - Trang 2
Phiếu lý lịch tư pháp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu lý lịch tư pháp 9 10 490