Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu Nhận Đồ Án 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Tuấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KĐT 08

PHIẾU NHẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên đồ án:………………………………………………………………………………..……………………
Họ tên sinh viên: 1. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
2. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
3. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
4. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
5. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
6. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
7. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
8. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
9. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
10. ……………………………………………Mssv:……………… Lớp: .………………
Nội dung đề tài: ………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………….……………..
Hướng phát triển của đề tài: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………..
Họ tên Giảng viên hướng dẫn: ……………………………………………………
Ngày nhận đề tài: ……./ ……/ 201……

Ngày hoàn thành: ……./ ……/ 201……

Điểm đề nghị: …………… điểm.
Tp.HCM, ngày …… tháng ….. năm 20….
Khoa Công Nghệ Điện Tử

Giáo viên hướng dẫn

...
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ
PHIẾU NHẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên đồ án:………………………………………………………………………………..……………………
Họ tên sinh viên: 1. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
2. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
3. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
4. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
5. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
6. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
7. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
8. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
9. ……………………………………………Mssv:………………… Lớp: .………………
10. ……………………………………………Mssv:……………… Lớp: .………………
Nội dung đề tài: ………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………….……………..
Hướng phát triển của đề tài: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………..
Họ tên Giảng viên hướng dẫn: ……………………………………………………
Ngày nhận đề tài: ……./ ……/ 201…… Ngày hoàn thành: ……./ ……/ 201……
Điểm đề nghị: …………… điểm.
Khoa Công Nghệ Điện Tử
Tp.HCM, ngày …… tháng ….. năm 20….
Giáo viên hướng dẫn
KĐT 08
Phiếu Nhận Đồ Án 2 - Người đăng: Nguyễn Xuân Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu Nhận Đồ Án 2 9 10 434