Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Hodjep Mog
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 66 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN –ĐIỆN TỬ
-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Tp.HCM, ngày

tháng

năm 2010

PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
(Dành cho người hướng dẫn)
Họ tên sinh viên :......................................................................................................................
Lớp: ...........................................................................MSSV:...................................................
Tên đề tài: ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Người hướng dẫn:.....................................................................................................................
Tổng quát về bản thuyết minh và bản vẽ:.................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Nhận xét Luận Văn:
1. Ưu điểm:.......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Nhược điểm:.................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN –ĐIỆN TỬ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Tp.HCM, ngày tháng năm 2010
PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
(Dành cho người hướng dẫn)
Họ tên sinh viên :......................................................................................................................
Lớp: ...........................................................................MSSV:...................................................
Tên đề tài: ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Người hướng dẫn:.....................................................................................................................
Tổng quát về bản thuyết minh và bản vẽ:.................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Nhận xét Luận Văn:
1. Ưu điểm:.......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Nhược điểm:.................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Điểm Luận văn: /10
Đề nghị : sinh viên được bảo vệ luận văn :
Bổ sung thêm để bảo vệ:
Không được bảo vệ :
Lưu ý: Gửi kèm Luận văn về VP.Khoa
trước khi bảo vệ 02 tuần
Giảng viên hướng dẫn
PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Người đăng: Hodjep Mog
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 9 10 943