Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi
việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu)
………………………….
ĐƠN VỊ…………..
-------Số: ……../PTT-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------…………., ngày …… tháng …… năm ………..

PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
Họ và tên: …………………………………………….. Sinh ngày ……/ …../ ...............
Cấp bậc (hệ số lương): ……………………………….. Chức vụ: ..............................
Đơn vị: .....................................................................................................................
Được: ………………… (1) theo Quyết định số ........................................................
Của: ..................................................................................................................... (2)
Tiền lương tháng bình quân 05 năm cuối là: .............................................................
Tiền lương tháng hiện hưởng là: ...............................................................................
Các chế độ được hưởng:
1. Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi: ..................................................................................
2. Trợ cấp thôi việc một lần: .......................................................................................
3. Trợ cấp tạo việc làm: ..............................................................................................
4. Trợ cấp một lần khi hy sinh, từ trần: .......................................................................
5. Trợ cấp một lần thời gian tăng thêm do quy đổi: ....................................................
6. Tiền tàu xe: .............................................................................................................
Cộng: ..........................................................................................................................
Bằng chữ: ...................................................................................................................
CƠ QUAN CHÍNH SÁCH

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

NGƯỜI NHẬN TIỀN

Ghi chú:
- (1) Các chế độ được hưởng khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu, hy sinh, từ trần.
- (2) Quyết định...
MẪU PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi
việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu)
………………………….
ĐƠN VỊ…………..
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ……../PTT-TC …………., ngày …… tháng …… năm ………..
PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
Họ và tên: …………………………………………….. Sinh ngày ……/ …../ ...............
Cấp bậc (hệ số lương): ……………………………….. Chức vụ: ..............................
Đơn vị: .....................................................................................................................
Được: ………………… (1) theo Quyết định số ........................................................
Của: ..................................................................................................................... (2)
Tiền lương tháng bình quân 05 năm cuối là: .............................................................
Tiền lương tháng hiện hưởng là: ...............................................................................
Các chế độ được hưởng:
1. Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi: ..................................................................................
2. Trợ cấp thôi việc một lần: .......................................................................................
3. Trợ cấp tạo việc làm: ..............................................................................................
4. Trợ cấp một lần khi hy sinh, từ trần: .......................................................................
5. Trợ cấp một lần thời gian tăng thêm do quy đổi: ....................................................
6. Tiền tàu xe: .............................................................................................................
Cộng: ..........................................................................................................................
Bằng chữ: ...................................................................................................................
CƠ QUAN CHÍNH SÁCH
CƠ QUAN TÀI CHÍNH
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI NHẬN TIỀN
PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP - Trang 2
PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP 9 10 823