Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:............................
Người liên lạc:..............................
Nội dung

Địa chỉ:...........................
Điện thoại:...................... Fax:......................
Yêu cầu

Miêu tả mặt hàng

Qui cách kỹ thuật

Số lượng

Nguyên phụ liệu

Thời gian giao hàng

Phương thức thanh
toán

Các yêu cầu khác

Người lập

...
PHIU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:............................ Địa chỉ:...........................
Người liên lạc:.............................. Điện thoại:...................... Fax:......................
Nội dung Yêu cầu
Miêu tả mặt hàng
Qui cách kỹ thuật
Số lượng
Nguyên phụ liệu
Thời gian giao hàng
Phương thức thanh
toán
Các yêu cầu khác
Người lập
PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 9 10 676