Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Được đăng lên bởi Thanh Mien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
…………………….
…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu HK04 ban hành
theo TT số 81/2011/TTBCA ngày 15/12/2011

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi:

……………………………………………….
……………………………………………….

1. Họ và tên người có thay đổi

(1)

: .................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): .....................................................................................................
3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính: .................................................
5. Nơi sinh:...................................................................................................................................
6. Quê quán: ................................................................................................................................
7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:..................
10. CMND số:…………………………………. 11. Hộ chiếu số: ......................................................
12. Hồ sơ hộ khẩu số: ………………………... 13. Sổ hộ khẩu số: .................................................
14. Họ và tên chủ hộ:……………………………………….15. Quan hệ với chủ hộ: .........................
16. Nơi thường trú:.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......
…………………….
…………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hnh phúc
---------------
Mẫu HK04 ban hành
theo TT số 81/2011/TT-
BCA ngày 15/12/2011
PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi: ……………………………………………….
……………………………………………….
1. Họ và tên người có thay đổi
(1)
:.................................................................................................
2. Họ và tên gi khác (nếu có):.....................................................................................................
3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính: .................................................
5. Nơi sinh:...................................................................................................................................
6. Quê quán: ................................................................................................................................
7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:..................
10. CMND số:…………………………………. 11. Hộ chiếu số: ......................................................
12. H sơ h khẩu s: ………………………... 13. S h khẩu s:.................................................
14. Hvà tên ch hộ:……………………………………….15. Quan hệ với chủ hộ:.........................
16. Nơi thường trú:.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NỘI DUNG THAY ĐỔI
(2)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
…….ngày……tháng……năm....
TRƯỞNG CÔNG AN…………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
____________
(1) Viết chin hoa đủ dấu
PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU - Trang 2
PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU - Người đăng: Thanh Mien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 9 10 733