Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn
hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....,ngày ... tháng ... năm ...

PHIẾU THÔNG TIN
1. Họ và tên :...................................................................Nam/ Nữ: ..........................................
Bí danh ( nếu có ):.................................................................................................................
2. Ngày tháng năm sinh :...........................................................................................................
3. Nơi sinh :...............................................................................................................................
4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):.......................
5. Quốc tịch :..............................................................................................................................
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..........................................................................................
7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):.............................................................................................
Tel:............................................Fax:.....................................Email:.......................................
8. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài:
Tel:............................................Fax:.....................................Email:.......................................
9. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có)
Tel:............................................Fax:.....................................Email:.......................................
10. Trình độ văn hoá:...................................................................................................................
11. Trình độ chuyên môn:............................................................................................................
12. Nơi làm việc (tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nơi làm việc):
Địa chỉ nơi làm việc:..............................................................................................................
Tel:............................................Fax:.....................................Email:.......................................
Vị trí công tác:................
PHIẾU THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn
hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....,ngày ... tháng ... năm ...
PHIẾU THÔNG TIN
1. Họ và tên :...................................................................Nam/ Nữ: ..........................................
Bí danh ( nếu có ):.................................................................................................................
2. Ngày tháng năm sinh :...........................................................................................................
3. Nơi sinh :...............................................................................................................................
4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):.......................
5. Quốc tịch :..............................................................................................................................
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..........................................................................................
7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):.............................................................................................
Tel:............................................Fax:.....................................Email:.......................................
8. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài:
Tel:............................................Fax:.....................................Email:.......................................
9. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có)
Tel:............................................Fax:.....................................Email:.......................................
10.Trình độ văn hoá:...................................................................................................................
11.Trình độ chuyên môn:............................................................................................................
12.Nơi làm việc (tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nơi làm việc):
Địa chỉ nơi làm việc:..............................................................................................................
Tel:............................................Fax:.....................................Email:.......................................
Vị trí công tác:........................................................................................................................
13.Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán (CCHN):
Số:.......................................Loại CCHN:.......................................Nơi cấp:..........................
14.Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn
Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo
15.Quá trình công c (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả
công tác tại từng vị trí):
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm
Phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - Trang 2
Phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 9 10 592