Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU TIẾP NHẬN MÁY BẢO HÀNH

Được đăng lên bởi bahoctruong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày …… tháng …… năm ……..

PHIẾU TIẾP NHẬN MÁY BẢO HÀNH
Họ và tên khách hàng :…………………………………………..……………………………………......
Địa chỉ : ……………………………………….Số điện thoại :..……………………………………..…..
Số CMND :…………………………………………………………………………………….………….
Tên model :…………………………………………………Ngày mua : ………………….…...………..
IMEI/Serialnumber:…………………………………………………………………………………..
…...Phụ kiện kèm theo: ………………………………………………………………………….
……………
Tình trạng máy bị lỗi :
Software
Hardware
Tình trạng phần mềm : Trên máy khách hàng đã có sẵn Windows, Office và các phần mềm khác.

Lưu ý :
- Khách hàng khi mang máy đi bảo hành chú ý sao lưu dữ liệu và phần mềm, siêu thị không chịu trách nhiệm khi
mất mát dữ liệu, phần mềm cài đặt trên máy của khách hàng.
- Siêu thị chỉ tiếp nhận hỗ trợ khắc phục lỗi, không cài đặt thêm bất kỳ các phần mềm không có bản quyền lên
máy của khách hàng ngoài những phần mềm đã có sẵn.
- Siêu thị không chịu trách nhiệm về các phần mềm cài đặt không có bản quyền trên máy của khách hàng.
- Thời gian khắc phục lỗi tùy thuộc vào tình trạng lỗi trên máy.
(Khách hàng đọc kỹ trước khi ký vào phiếu này ).

Khách hàng

Nhân viên tiếp nhận

(Ký và ghi rõ họ và tên )

(Ký và ghi rõ họ và tên,ID )

(thegioididong.com cam kết tuyệt đối tuân thủ luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam )

PHIẾU TIẾP NHẬN MÁY BẢO HÀNH
Ngày …… tháng …… năm ……..

Họ và tên khách hàng :…………………………………………..……………………………………......
Địa chỉ : ……………………………………….Số điện thoại :..……………………………………..…..
Số CMND :…………………………………………………………………………………….………….
Tên model :…………………………………………………Ngày mua : ………………….…...………..
IMEI/Serialnumber:…………………………………………………………………………………..
…...Phụ kiện kèm theo: ………………………………………………………………………….
……………
Tình trạng máy bị lỗi :
Software
Hardware
Tình trạng phần mềm : Trên máy khách hàng đã có sẵn Windows, Office và các phần mềm khác.

Lưu ý :
- Khách hàng khi mang máy đi bảo hành chú ý sao lưu dữ liệu và phần mềm, siêu thị không chịu trách nhiệm khi
mất mát dữ liệu, phần mềm cài đặt trên máy của khách hàng.
- Siêu thị chỉ tiếp nhận hỗ trợ khắc phục lỗi, không cài đặt thêm bất kỳ các phần mềm không có bản quyền lên
máy của khách hàng ngoài những phần mềm đã có sẵn.
- Siêu thị không chịu trách nhiệm về các phần mềm cài đặt không có bản quyền trên máy của khách hàng.
- Thời gian khắc phục lỗi tùy thuộc vào tình trạng lỗi trên máy.
(Khách hàng đọc kỹ trước khi ký vào phiếu này ).

Khách hàng

Nhân viên tiếp nhận

(Ký và ghi rõ họ và tên )

(Ký và ghi rõ họ và tên,ID )

...
Ngày …… tháng …… năm ……..
PHIẾU TIẾP NHẬN MÁY BẢO HÀNH
Họ và tên khách hàng :…………………………………………..……………………………………......
Địa chỉ : ……………………………………….Số điện thoại :..……………………………………..…..
Số CMND :…………………………………………………………………………………….………….
Tên model :…………………………………………………Ngày mua : ………………….…...………..
IMEI/Serialnumber:…………………………………………………………………………………..
…...Phụ kiện kèm theo: ………………………………………………………………………….
……………
Tình trạng máy bị lỗi : Software Hardware
Tình trạng phần mềm : Trên máy khách hàng đã có sẵn Windows, Office và các phần mềm khác.
Lưu ý :
- Khách hàng khi mang máy đi bảo hành chú ý sao lưu dữ liệu và phần mềm, siêu thị không chịu trách nhiệm khi
mất mát dữ liệu, phần mềm cài đặt trên máy của khách hàng.
- Siêu thị chỉ tiếp nhận hỗ trợ khắc phục lỗi, không cài đặt thêm bất kỳ các phần mềm không có bản quyền lên
máy của khách hàng ngoài những phần mềm đã có sẵn.
- Siêu thị không chịu trách nhiệm về các phần mềm cài đặt không có bản quyền trên máy của khách hàng.
- Thời gian khắc phục lỗi tùy thuộc vào tình trạng lỗi trên máy.
(Khách hàng đọc kỹ trước khi ký vào phiếu này ).
Khách hàng Nhân viên tiếp nhận
(Ký và ghi rõ họ và tên ) (Ký và ghi rõ họ và tên,ID )
(thegioididong.com cam kết tuyệt đối tuân thủ luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam )
PHIẾU TIẾP NHẬN MÁY BẢO HÀNH
Ngày …… tháng …… năm ……..
Họ và tên khách hàng :…………………………………………..……………………………………......
Địa chỉ : ……………………………………….Số điện thoại :..……………………………………..…..
Số CMND :…………………………………………………………………………………….………….
Tên model :…………………………………………………Ngày mua : ………………….…...………..
IMEI/Serialnumber:…………………………………………………………………………………..
…...Phụ kiện kèm theo: ………………………………………………………………………….
……………
Tình trạng máy bị lỗi : Software Hardware
Tình trạng phần mềm : Trên máy khách hàng đã có sẵn Windows, Office và các phần mềm khác.
Lưu ý :
- Khách hàng khi mang máy đi bảo hành chú ý sao lưu dữ liệu và phần mềm, siêu thị không chịu trách nhiệm khi
mất mát dữ liệu, phần mềm cài đặt trên máy của khách hàng.
- Siêu thị chỉ tiếp nhận hỗ trợ khắc phục lỗi, không cài đặt thêm bất kỳ các phần mềm không có bản quyền lên
máy của khách hàng ngoài những phần mềm đã có sẵn.
- Siêu thị không chịu trách nhiệm về các phần mềm cài đặt không có bản quyền trên máy của khách hàng.
- Thời gian khắc phục lỗi tùy thuộc vào tình trạng lỗi trên máy.
(Khách hàng đọc kỹ trước khi ký vào phiếu này ).
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU TIẾP NHẬN MÁY BẢO HÀNH - Trang 2
PHIẾU TIẾP NHẬN MÁY BẢO HÀNH - Người đăng: bahoctruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU TIẾP NHẬN MÁY BẢO HÀNH 9 10 68