Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu trả lời trắc nghiệm

Được đăng lên bởi Đỗ Quyên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

9. Số báo danh

10. Mã đề thi





Giám thị 1:

1. Tên trường: ..........................................................................

Họ và tên: ...................................

...................................................................................................

.....................................................

2. Lớp: ......................................................................................





3. Phòng thi số: ........................................................................





...................................................................................................





5. Ngày sinh: ............................................................................





6. Chữ ký của thí sinh: .............................................................





7. Môn thi: ................................................................................

















Chữ ký: .......................................

Giám thị 2:

4. Họ và tên thí sinh: ................................................................

Họ và tên: ...................................
.....................................................
Chữ ký: .......................................

8. Ngày thi: ...............................................................................

Thí sinh lưu ý:

Phần trả lời:

- Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.
- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn.
- Dùng bút chì đen tô kín các ô trong mục: Số báo danh, Mã đề thi trước khi làm
bài.
Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi.
Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với
phương án trả lời đúng.

Mã phách:

Mã phách:

1

26

51

76

2

27

52

77

3

28

53

78

4

29

54

79

5

30

55

80

6

31

56

81

7

32

57

82

8

33

58

83

9

34

59

84

10

35

60

85

11

36

61

86

12

37

62

87

13

38

63

88

14

39

64

89

15

40

65

90

16

41

66

91

17

42

67

92

18

43

68

93

19

44

69

94

20

45

70

95

21

46

71

96

22

47

72

97

23

48

73

98

24

49

74

99

25

50

75

100

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG - HUẾ

...
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
1
26
51
76
2
27
52
77
3
28
53
78
4
29
54
79
5
30
55
80
6
31
56
81
7
32
57
82
8
33
58
83
9
34
59
84
10
35
60
85
11
36
61
86
12
37
62
87
13
38
63
88
14
39
64
89
15
40
65
90
16
41
66
91
17
42
67
92
18
43
68
93
19
44
69
94
20
45
70
95
21
46
71
96
22
47
72
97
23
48
73
98
24
49
74
99
25
50
75
100
9. Số báo danh
10. Mã đề thi
Giám th1:
H và tên: ...................................
.....................................................
Chữ ký: .......................................
Giám th2:
H và tên: ...................................
.....................................................
Chữ ký: .......................................
1. Tên trường: ..........................................................................
...................................................................................................
2. Lớp: ......................................................................................
3. Phòng thi s: ........................................................................
4. Hvà tên thí sinh: ................................................................
...................................................................................................
5. Ngày sinh: ............................................................................
6. Chký của thí sinh: .............................................................
7. Môn thi: ................................................................................
8. Ngày thi: ...............................................................................
Thí sinh lưu ý: - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.
- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn.
- Dùng bút cđen kín các ô trong mục: Sbáo danh, Mã đề thi trước khi làm
bài.
Phần trả lời: Sthứ tự câu trả lời
ới đây ứng với sthứ tự u trắc nghiệm trong đề thi.
Đi với mỗi u trắc nghiệm, thí sinh chọn và kín một ô tròn tương ng với
phương án trả lời đúng.
Mã phách:
Mã phách:
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG - HU
Phiếu trả lời trắc nghiệm - Người đăng: Đỗ Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu trả lời trắc nghiệm 9 10 246