Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ...........
Phòng CT Học sinh, Sinh viên
--------------------PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
Học kỳ ........ năm học 200… - 200….
Họ và tên sinh viên:........................................................Số hiệu SV:...............................
Lớp:..............................................................Khoá:............. Khoa/Viện:...............................................
Nội dung đánh giá

Điểm
tối đa

I. Về ý thức và kết quả học tập
- Có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, tinh thần tự học,
tự rèn luyện tốt

10

- Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra giữa kỳ (phạm quy thi trừ 4
điểm/1 lần)

12

- Đạt giải Olympic hoặc NCKH trường (nhất: 8; nhì: 7; Ba: 6;
KK: 5; tham gia: 3)

8

Tổng mục I

30

II. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường
- Không vi phạm Quy chế nội trú, ngoại trú, Có lối sống lành
mạnh, đoàn kết.

5

- Tham gia lao động nghĩa vụ đầy đủ, có hiệu quả (vắng 1 buổi
không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi họp lớp, học tập, trao đổi về
nội quy, quy chế của trường (vắng 1 buổi trừ 5 điểm)

10

Tổng mục II

25

III. Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã
hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH
- Tham gia đầy đủ các buổi học Tuần Sinh hoạt công dân đầu
khoá, đầu năm học đầy đủ (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng
trừ 5 điểm)

10

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường, lớp, Đoàn, Hội tổ
chức (vắng 1 lần không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

Tổng mục III

20

IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng
- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật; Tích cực tham gia phong
trào tự quản ở trường, ở nơi cư trú; Có quan hệ quần chúng tốt,
tích cực tham gia các hoạt động tập thể, quan hệ đúng mức với
bạn bè, nhân dân nơi cư trú

5

Tự
đánh
giá

Lớp
đánh giá

GVCN
đánh giá

Ghi
chú

- Báo cáo đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú đúng và kịp thời khi có
thay đổi

5

- Có hành động dũng cảm cứu người hoặc tận tình giúp đỡ bạn
trong học tập, trong sinh hoạt và cuộc sống

5

Tổng mục IV

15

V. Về công tác phụ trách đoàn thể, xã hội và các tổ chức khác
trong trường
- Có tham gia tích cực cho phong trào Lớp, Đoàn, Hội

4

- Cán bộ lớp, Đoàn, Hội: (Xuất sắc: 3; Tốt: 2; Khá: 1)

3

- Là thành viên tích cực của các Câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao
của lớp, Khoa/Viện, Trường

3

Tổng mục V

10

Tổng toàn bộ

100

Hà Nội, ngày

tháng

năm 20

Chữ ký của sinh viên

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi r...
TRƯỜNG ...........
Phòng CT Học sinh, Sinh viên
---------------------
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
Học kỳ ........ năm học 200… - 200….
Họ và tên sinh viên:........................................................Số hiệu SV:...............................
Lớp:..............................................................Khoá:............. Khoa/Viện:...............................................
Nội dung đánh giá Điểm
tối đa
Tự
đánh
giá
Lớp
đánh giá
GVCN
đánh giá
Ghi
chú
I. Về ý thức và kết quả học tập
- tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, tinh thần tự học,
tự rèn luyện tốt
10
- Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra giữa kỳ (phạm quy thi trừ 4
điểm/1 lần)
12
- Đạt giải Olympic hoặc NCKH trường (nhất: 8; nhì: 7; Ba: 6;
KK: 5; tham gia: 3)
8
Tổng mục I 30
II. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường
- Không vi phạm Quy chế nội trú, ngoại trú, lối sống lành
mạnh, đoàn kết.
5
- Tham gia lao động nghĩa vụ đầy đủ, hiệu quả (vắng 1 buổi
không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)
10
- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi họp lớp, học tập, trao đổi về
nội quy, quy chế của trường (vắng 1 buổi trừ 5 điểm)
10
Tổng mục II 25
III. Về ý thức kết quả tham gia các hoạt động chính trị
hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH
- Tham gia đầy đủ các buổi học Tuần Sinh hoạt công dân đầu
khoá, đầu năm học đầy đủ (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng
trừ 5 điểm)
10
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường, lớp, Đoàn, Hội tổ
chức (vắng 1 lần không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)
10
Tổng mục III 20
IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng
- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật; Tích cực tham gia phong
trào tự quản trường, nơi trú; quan hệ quần chúng tốt,
tích cực tham gia các hoạt động tập thể, quan h đúng mức với
bạn bè, nhân dân nơi cư trú
5
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN - Trang 2
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN 9 10 508