Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu xuất kho

Được đăng lên bởi thuan84bn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY TNHH MTV

Mẫu số: 02 - VT

CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

XÍ NGHIỆP QL NƯỚC THẢI

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 19 tháng 11 năm 2014
 

- Họ và tên người nhận: Nguyễn Đức Chiến
- Địa chỉ (bộ phận): Đội 3
- Lý do xuất kho: Lắp đặt đường Kim Đồng
- Xuất tại kho: Xí nghiệp QLNT.
Số lượng
STT

Tên, nhãn hiệu quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng cụ sản
phẩm, hàng hóa

Mã
số

Đơn
vị
tính

Yêu
cầu

Thực
xuất

A

B

C

D

1

2

02

02

x

x

1

Nắp song chắn rác
860mm*430mm (ngăn mùi)
Cộng

Cái

x

x

Đơn
giá

Thành
tiền

3

4

x

  

Người nhận

Thủ kho

Lưu Thị Thuận

Kế toán

Trưởng bộ phận

...
CÔNG TY TNHH MTV
C P THOÁT N C B C NINH ƯỚ
XÍ NGHI P QL N C TH I ƯỚ
M u s : 02 - VT
(Ban hành theo Q s : 48/2006/Q - BTCĐ Đ
Ngày 14/9/2006 c a B tr ng BTC) ưở
PHI U XU T KHO
Ngày 19 tháng 11 n m 2014ă
- H và tên ng i nh n: Nguy n c Chi n ườ Đ ế
- a ch (b ph n): i 3Đị Độ
- Lý do xu t kho: L p t ng Kim ng đ đườ Đ
- Xu t t i kho: Xí nghi p QLNT .
STT
Tên, nhãn hi u quy cách,
ph m ch t v t t , d ng c s n ư
ph m, hàng hóa
s
nĐơ
v
tính
S l ng ượ
nĐơ
giá
Thành
ti n
Yêu
c u
Th c
xu t
A B C D 1 2 3 4
1
N p song ch n rác
860mm*430mm (ng n mùi)ă
Cái 02 02
C ng x x x x x
Ng i nh n ườ Th kho
Lưu Thị Thuận
K toán ế Tr ng b ph nưở
Phiếu xuất kho - Người đăng: thuan84bn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu xuất kho 9 10 570