Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu xuất kho

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………....

Mẫu số: 02 - VT

Bộ phận:……….

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO

Nợ..........................

Ngày....tháng....năm......

Có...........................

Số.............................

- Họ và tên người nhận hàng: ................................. Địa chỉ (bộ phận):.............
- Lý do xuất kho: .........................................................................................
- Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................... Địa điểm: ......................
Số lượng
STT

Tên, nhãn hiệu quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng cụ sản
phẩm, hàng hóa

Mã
số

Đơn
vị
tính

Yêu
cầu

Thực
xuất

A

B

C

D

1

Cộng

x

x

x

Đơn
giá

Thành
tiền

2

3

4

x

x

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ...................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................
Ngày....tháng....năm....
Người lập
phiếu

Người nhận
hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận
có nhu cầu
nhập)
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

...
Đơn vi:………....
Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 - VT
(Ban hành theo số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày....tháng....năm......
Số.............................
Nợ..........................
Có...........................
- Họ n người nhận ng: ................................. Địa chỉ (bộ phận):.............
- do xuất kho: .........................................................................................
- Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................... Địa điểm: ......................
STT
Tên, nhãn hiệu quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng cụ sản
phẩm, hàng hóa
số
Đơn
vị
tính
Số lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
Yêu
cầu
Thực
xuất
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x
- Tổng số tiền ( viết bằng ch ): ...................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................
Ngày....tháng....năm....
Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận
hàng
(Ký, h tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận
nhu cầu
nhập)
(Ký, họ n)
Giám đốc
(Ký, họ n)
Phiếu xuất kho - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu xuất kho 9 10 240