Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM BẢO HÀNH

Được đăng lên bởi Mìnhchỉ Làbạn Thôi Nhé
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2456 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SPC CO.,LTD
Địa chỉ: SN 24 - tổ 1- khu 4 - TT.Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ

Email: congtytnhhspc@gmail.com
Tel: 02103.829.668
Số:
/XK-SPC

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM BẢO HÀNH
Họ và tên khách hàng:
Cơ quan (Đơn vị):
Địa chỉ:
Số điện thoại liên hệ:
0942.015.111
TT

ĐVT: VNĐ

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá

Thành Tiền

Bảo hành
(Tháng)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tổng tiền:
Err:511

- Phiếu lập thành 2 liên, khách hàng giữ 01 liên, khi sản phẩm, hàng hóa phát sinh lỗi trong thời gian bảo hành,
đề nghị mang phiếu xuất cùng sản phẩm để được hưởng các dịch vụ của công ty

Phù Ninh, ngày

KHÁCH HÀNG
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI lẬP PHIẾU
(ký và ghi rõ họ tên)

tháng năm 2013

TM.CÔNG TY
(ký và ghi rõ họ tên)

SPC CO.,LTD
Địa chỉ: SN 24 - tổ 1- khu 4 - TT.Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ

Email: congtytnhhspc@gmail.com
Tel: 02103.829.668
Số:
/XK-SPC

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM BẢO HÀNH
Họ và tên khách hàng: Vũ Thị Hòa
Cơ quan (Đơn vị): Phòng Tài Nguyên và Môi Trường, huyện Phù Ninh.
Địa chỉ: UBND huyện Phù Ninh.
Số điện thoại liên hệ: 0942.015.111
ĐVT: VNĐ

TT

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

1 Loa Microlab M900 4.1

Bộ

Số
lượng
1

Đơn giá
1,100,000.0

Tổng tiền:

Thành Tiền
1,100,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,100,000.0

Bảo hành
(Tháng)

12

Err:511
- Phiếu lập thành 2 liên, khách hàng giữ 01 liên, khi sản phẩm, hàng hóa phát sinh lỗi trong thời gian bảo hành,
đề nghị mang phiếu xuất cùng sản phẩm để được hưởng các dịch vụ của công ty

Phù Ninh, ngày

KHÁCH HÀNG
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI lẬP PHIẾU
(ký và ghi rõ họ tên)

tháng

năm 2013

TM.CÔNG TY
(ký và ghi rõ họ tên)

SPC CO.,LTD
Địa chỉ: SN 24 - tổ 1- khu 4 - TT.Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ

Email: congtytnhhspc@gmail.com
Tel: 02103.829.668
Số:
/XK-SPC

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM BẢO HÀNH
Họ và tên khách hàng:
Cơ quan (Đơn vị):
Địa chỉ:
Số điện thoại liên hệ:
0942.015.111
TT

Nguyễn Công Thành
Phòng TN &MT huyện Phù Ninh
UBND huyện Phù Ninh
0978.519.340
ĐVT: VNĐ

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá

Bộ

1

4,200,000.0

Máy in Canon 3300 (hàng Lê Bảo

1 Minh)

Thành Tiền

Bảo hành
(Tháng)

4,200,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,200,000.0

Tổng tiền:
Err:511

- Phiếu lập thành 2 liên, khách hàng giữ 01 liên, khi sản phẩm, hàng hóa phát sinh lỗi trong thời gian bảo hành,
đề nghị mang phiếu xuất cùng sản phẩm để được hưởng các dịch vụ của công ty

Phù Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

KHÁCH HÀN...
SPC CO.,LTD
Địa chỉ: SN 24 - tổ 1- khu 4 - TT.Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ
Email: congtytnhhspc@gmail.com
Tel: 02103.829.668
Số: /XK-SPC
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM BẢO HÀNH
Họ và tên khách hàng:
ĐVT: VNĐ
TT TÊN HÀNG HÓA ĐVT Đơn giá Thành Tiền
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Tổng tiền:
0.0
Err:511
Phù Ninh, ngày tháng năm 2013
Cơ quan (Đơn vị):
Địa chỉ:
Số điện thoại liên hệ:
0942.015.111
Số
lượng
Bảo hành
(Tháng)
- Phiếu lập thành 2 liên, khách hàng giữ 01 liên, khi sản phẩm, hàng hóa phát sinh lỗi trong thời gian bảo hành,
đề nghị mang phiếu xuất cùng sản phẩm để được hưởng các dịch vụ của công ty
KHÁCH HÀNG
(ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI lẬP PHIẾU
(ký và ghi rõ họ tên)
TM.CÔNG TY
(ký và ghi rõ họ tên)
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM BẢO HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM BẢO HÀNH - Người đăng: Mìnhchỉ Làbạn Thôi Nhé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM BẢO HÀNH 9 10 181